Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelseth, Arve
dc.contributor.authorTjøstheim, Malin Huke
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:25Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104662048:22274029
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003298
dc.description.abstractDenne studien omhandler kroppsøvingsminoriteters opplevelse av inkludering og/eller ekskludering i kroppsøving og hvilken betydning deres økonomiske, kulturelle og sosiale kapital har for opplevelsen av et inkluderende kroppsøvingsfag. Med kroppsøvingsminoriteter menes de elevene som faller utenfor felleskapet i visse situasjoner, og som i varierende eller begrenset grad deltar i faget. For å undersøke tematikken, ble det gjennomført en empirisk undersøkelse med utgangspunkt i kvalitativ metode. Studiens design er dybdeintervju med en fenomenologisk tilnærming, hvor jeg har gjennomført intervju med åtte ungdomsskoleelever. De empiriske funnene i studien er diskutert i relasjon til tidligere forskning på feltet, teori om inkludering og ekskludering, samt den sosiokulturelle teorien til Pierre Bourdieu, der begrepene habitus, kapital og felt er sentrale. Studiens hovedfunn viser at kroppsøvingsminoriteter trives i faget, men at det eksisterer ulike inkluderings- og ekskluderingsmekanismer. Elevene opplever at majoriteten dominerer i faget og styrer mye av fagets innhold. I tillegg finner jeg at klassemiljø, aktivitet, kjønn og kropp blant annet påvirker elevenes opplevelse av et inkluderende kroppsøvingsfag. Økonomisk kapital ser derimot ut til å ha lite å si for elevenes opplevelse av inkludering og ekskludering i kroppsøving. Når det gjelder elevenes kulturelle kapital, ser det derimot ut som minoritetselevene behersker de kulturelle kodene i mindre grad enn majoriteten. I tillegg er sosial kapital en viktig forutsetning for at elevene skal bli anerkjent og sett i kroppsøvingsfaget. Dette med bakgrunn i at mangel på sosial tilhørighet gjør at faget oppleves som mindre inkluderende.
dc.description.abstractThis study deals with physical education minorities' experience of inclusion and/or exclusion in physical education and the significance of their experience of an inclusive physical education subject based on their economic, cultural and social capital. When using the term “physical education minorities”, I refer to those students who fall outside of the fellowship in certain situations, and who participate in the subject to a limited degree. To investigate the topic, an empirical study was performed, using a qualitative method. The study's design is an in-depth interview with a phenomenological approach, where I have conducted interviews with eight middle school students. The empirical findings in the study are discussed in relation to previous research in the field, theories of inclusion and exclusion, as well as the sociocultural theory of Pierre Bourdieu, where the concepts of habitus, capital and field are central. The main findings of the study show that physical education minorities thrive in the subject, but that there are various inclusion and exclusion mechanisms. The students experience that the majority dominates the subject and controls much of the subject's content. In addition, I find that class environment, activity, sex and body, among other things, effect the students’ experience of an inclusive physical education subject. Economic capital, on the other hand, seems to have little impact to the students' experience of inclusion and exclusion in physical education. When it comes to the students' cultural capital, it seems that the minority students master the cultural codes to a lesser extent than the majority. In addition, social capital is an important prerequisite for students to be recognized and to be seen in physical education. This is based on the fact that the lack of social affiliation makes the students perceive the subject as less inclusive.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt inkluderende kroppsøvingsfag med rom for alle - eller?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel