Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlsaker, Sissel
dc.contributor.advisorReed, Nina Petersen
dc.contributor.authorBakken, Trude
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:42Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110824837:47475399
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002478
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Psykiske helseutfordringer er et stort samfunnsproblem og har alvorlige konsekvenser for de det gjelder. Tjenestetilbudet til brukergruppen har vært gjennom omfattende endringer de siste tiårene. Det er behov for økt kunnskap om hva som er god oppfølging for mennesker med psykiske helseutfordringer. I den anledning er det avgjørende å hente inn brukernes erfaring av egen behandlingseffekt. Hensikt: Hensikten med studien er å innhente deltakernes erfaringer med deltakelse på recoveryorientert gruppetilbud og om dette har påvirket deres hverdagsliv i etterkant. Metode: Det er benyttet kvalitativ metode med intervju i studien. Datainnsamlingen er innhentet gjennom intervju med seks tidligere deltakere på recoveryorientert gruppe. Det er benyttet Constructing Grounded Theory (CGT) for å analysere datamaterialet. Resultat: Funnene tyder på at det var nytt for deltakeren å jobbe recoveryorientert, samtidig som de hadde godt utbytte av å jobbe på denne måten. Det hadde i tidligere oppfølging vært fokus på deres utfordringer og det “å bli frisk”. Deltakerne erfarte erfaringsmedarbeideren som var med å lede gruppetilbudet som betydningsfull. De følte seg godt forstått av erfaringsmedarbeideren, og hun var med å gi håp om at det var mulig å få det bedre. Studiens funn viser at fellesskapsfølelsen deltakerne opplevde i gruppetilbudet ga både læring og mestring. Deltakerne hadde gjort endringer i hverdagen etter deltakelsen på gruppetilbudet blant annet ved å komme i gang med tidligere interesser, starte med nye aktiverer, de hadde mere sosial kontakt og de utfordret seg selv mere enn tidligere. Konklusjon: Deltakerne hadde godt utbytte av deltakelsen på gruppetilbudet og å jobbe recoveryorientert. Det er viktig at oppfølgingen av mennesker med psykiske helseutfordringer rettes mot hva som er viktig i livet til den enkelte. Nøkkelord: Psykisk helse, recovery, kommunal psykisk helsetjeneste, reSTART, erfaringsmedarbeider, oppfølging i gruppe, hverdagsliv.
dc.description.abstractAbstract Background: Mental health challenges are a major social problem and have serious consequences for those concerned. The service provision of the user group has undergone extensive changes in recent decades. There is a need for increased knowledge about what is good follow-up for people with mental health challenges. It is crucial to bring in users' experience of their own treatment effect. Objective: The purpose of the study is to obtain the participants' experiences of participation in recovery-oriented group activities and whether this has affected their everyday lives afterwards. Method: A qualitative method has been used with interviews in the study. The data collection has been obtained through interviews with six former participants in the recovery-oriented group. Constructing Grounded Theory (CGT) has been used to analyze the data. Results: The findings suggest that it was new for the participant to work recovery-oriented, while at the same time benefiting from working in this way. In previous follow-ups, there had been a focus on their challenges and "getting well". The participants experienced the experience worker who helped lead the group offer as significant. They felt well understood by the experienced worker, and she helped to give hope that it was possible to get better. The study's findings show that the sense of community the participants experienced in the group provided both learning and coping. The participants had made changes in everyday life after participation in the group offer, among other things, by getting started with previous interests, starting with new activities, they had more social contact and they challenged themselves more than before. Conclusion: The participants benefited from participation in the group offer and work recovery oriented. It is important that the follow-up of people with mental health challenges is directed towards what is important in the individual's life. Keywords: Mental health, recovery, municipal mental health service, reSTART, experience worker, follow-up in group, everyday life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva er viktig for deg? En kvalitativ studie om recoveryorientert gruppe og påvirkning på hverdagslivet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel