Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoel, Sunniva
dc.contributor.authorBonsak, Ann-Iren
dc.contributor.authorSivertsen, Lise
dc.contributor.authorArntzen, Margrete
dc.date.accessioned2022-07-02T17:21:11Z
dc.date.available2022-07-02T17:21:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110934805:111910775
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002410
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke om kobber- og sølvionisert vann, som benyttes mot Legionella pneumophila i vannbehandlingssystem, kan benyttes til å hemme vekst av potensielle patogene bakterier i næringsmidler, med fokus på salatprodukter. Effekten av kobber- og sølvionisert vann fra et kommersielt tilgjengelig vannbehandlingssystem mot potensielle patogene bakterier i salatprodukter ble undersøkt. For gjennomføring av forsøket ble arten Escherichia coli benyttet som modellorganisme. Det ble dyrket opp og karakterisert vekst av E. coli i et definert kulturmedium. Det definerte kulturmediumet ble videre tilsatt sølv- og kobbersalter i ulike kombinasjonsgradient er for å studere den eventuelle effekten sølv- og kobbersalter har på vekst av E. coli. For å undersøke overlevelsesevnen til E. coli i kobber- og sølvionisert vann ble bakterien eksponert for kobber- og sølvionisert vann over tid ved to ulike temperaturer, henholdsvis 12°C og 37°C. Det ble observert at kobber- og sølvionisert vann ikke hadde en effekt på overlevelsen til E. coli sammenlignet med springvann uavhengig av temperatur. For å studere om kobber- og sølvionisert vann har en hemmende effekt på vekst av ulike grupper av bakterier i salat, ble det gjennomført et vaskeforsøk med Crispisalat. Crispisalat ble vasket med sølv- og kobber ionisert vann og sammenlignet med Crispisalat vasket med springvann og uvasket salat. Det ble gjort uttak for melkesyrebakterier, Enterobacteriaceae, termotolerante koliforme bakterier og aerobt kimtall i en periode på tre uker for å studere langtidseffekten. Forsøket viser at vasking av salat øker veksten av aerobe bakterier, og at sølv- og kobberionisert vann har en hemmende effekt på vekst av Enterobacteriaceae i begynnelsen, men effekten avtar over tid. Vasking av salat med sølv- og kobberionisert vann ga ingen hemmende effekt på melkesyrebakterier. Ved langtidslagring av den vaskede salaten ble det observert en visuell forskjell i forringelse, der salat vasket med sølv- og kobberionisert vann fremsto som mest forringet. Det kan konkluderes med at vasking øker vekst av aerobe bakterier i salat, at sølv- og kobberionisert vann hadde en hemmende effekt på veksten til Enterobacteriaceae i begynnelsen, men at effekten avtar over tid og at sølv- og kobberionisering ikke hadde en effekt på melkesyrebakterier. Det ble ikke observert noen vekst av termotolerante koliforme bakterier. Det oppsto en visuell forskjell mellom salatene over tid, der hvor salaten vasket med sølv- og kobberionisert vann opplevdes som mest forringet, og salaten som ikke ble vasket som minst forringet. 
dc.description.abstractThe purpose for this bachelor was to investigate whether copper and silver ionized water, which is used against Legionella pneumophila in water treatment systems, can be used to inhibit the growth of potential pathogenic bacteria in food, with a focus on salad products. The effect of copper and silver ionized water from a commercially available water treatment system against potential pathogenic bacteria in salad products was investigated. To carry out the experiment, the species Escherichia coli was used as a model organism. Growth of E. coli was grown and characterized in a defined culture medium. The defined culture medium was further added silver and copper salts in different combinations to study the possible effect of silver and copper salts had on the growth of E. coli. To investigate the viability of E. coli in copper and silver ionized water, the bacteria was exposed to copper and silver ionized water time at two different temperatures, respectively 12°C and 37°C. The study observed that copper and silver ionized water had no effect on the viability of E. coli compared to tap water, regardless of the temperature. To study whether copper and silver ionized water have an inhibitory effect on the growth of groups of bacteria in lettuce, a washing experiment with lettuce was carried out. Lettuce was washed with silver and copper ionized water and compared to lettuce washed with tap water and unwashed lettuce. Lactic acid bacteria, Enterobacteriaceae, thermotolerant coliform bacteria and aerobic germ counts were taken for a period of three weeks to study the long-term effect. The study shows that washing lettuce increases the growth of aerobic bacteria, and that silver- and copper-ionized water has an inhibitory effect on the growth of Enterobacteriaceae in the beginning, but the effect decreases over time. Washing lettuce with silver and copper ionized water had no inhibitory effect on lactic acid bacteria. During long-term storage of the washed salad, a visual difference in deterioration were observed, where salad washed with silver and copper ionized water appeared to be most deteriorated.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av kobber- og sølvionisert vann mot potensielt patogene bakterier i salat
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel