Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorPettersen, Eline Studsrød
dc.date.accessioned2022-06-29T17:19:44Z
dc.date.available2022-06-29T17:19:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109732702:22523808
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001604
dc.description.abstractForståelse for endringsprosessers anatomi, og hvorfor de så sjeldent lykkes, har dominert endringslitteraturen i flere tiår (Burnes, 2011). Følgelig har forskningen vært rettet mot å avdekke hvorfor endringsprosesser ofte mislykkes, og dermed søker etter en felles oppskrift på vellykket endringsarbeid. Dette har avlet frem en generisk "one-size-fits-all" tilnærming, hvor alle endringsprosesser formodentlig fordrer samme universelle løsning for å lykkes. Senere års forskning har imidlertid pekt på behovet for mer differensierte tilnærminger, da det finnes et spekter av ulike endringssituasjoner. Gjennom en refleksiv tematisk analyse har jeg med denne studien undersøkt følgende; «Hva gjør de som lykkes med endringsarbeid?». Utvalget består av syv endringspraktikere innenfor offentlig sektor og næringsliv som arbeider med planlagte endringsprosesser gjennom en kontinuerlig tilnærming. Funnene fra denne studien indikerer at ulike endringsprosesser fordrer ulikt endringsarbeid for å lykkes. Basert på dette benytter endringspraktikere skreddersøm for en mer tilpasset og nyansert tilnærming til endringsprosesser. Dette gjøres hovedsakelig gjennom kartlegging og innsiktsarbeid som fanger de kontekstuelle og nyanserte aspektene ved organisasjonen. Videre utfordres Kotters (2007) normative endringsteori, hvor studiens resultater i større grad samsvarer med femfasemodellen (Nielsen et al., 2010). I tillegg fremkommer det at det å frembringe eierskap er sentralt for å lykkes. Studien argumenterer for at dette fortrinnsvis gjøres gjennom operasjonell og mangfoldig involvering, samt forankringsarbeid hos ledere og sluttbrukere. Dessuten er studien situert innenfor norsk arbeidslivskontekst, som setter rammer for- og påvirker endringsarbeid. Denne studien tyder derfor på at «one-size-doesn’t-fit-all».
dc.description.abstractUnderstanding the anatomy of change processes, and why they so rarely succeed, has dominated change literature for decades (Burnes, 2011). Consequently, the research has been aimed at uncovering the cause of why change processes fail, thus searching for a common recipe for successful change. This has produced a generic "one-size-fits-all" approach, where all change presumably requires the same universal solution. However, contemporary research points to the need for more differentiated approaches, due to the range of different change situations. Through a reflexive thematic analysis, I have investigated the following: "What do those who succeed in change work do?" The participants consist of seven change practitioners within both public- and private sector, that are engaged with planned change processes with a continuous approach. The findings demonstrate how different change processes require different change approaches to succeed. Based on this, change practitioners use tailoring for a more adapted and nuanced approach to change processes. This is done mainly through mapping that captures the contextual and nuanced aspects of the organization. Furthermore, normative change theories such as Kotter’s (2007) are challenged, of which the results of the study correspond to a greater extent with the five-phase model (Nielsen et al., 2010). In addition, creating ownership emerges as a key to success. The study argues that creating ownership is primarily done through operational and diverse involvement, as well as anchoring change with both managers and end users. Furthermore, the study takes place in a Norwegian context which additionally impacts change processes. Therefore, this study suggests that «one-size-does-not-fit-all».
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOne-size-fits-all? En kvalitativ studie av endringsarbeid i praksis.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record