Show simple item record

dc.contributor.advisorSandvik, Jorunn
dc.contributor.advisorAsk Hyldmo, Åsne
dc.contributor.advisorKulseng, Bård
dc.contributor.authorNord, Thea Kristine
dc.date.accessioned2022-04-22T17:19:32Z
dc.date.available2022-04-22T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98636882:31393182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992366
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Fedme er en kronisk sykdom og et folkehelseproblem. Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) er en behandlingsmetode for alvorlig fedme som medfører vektreduksjon og bedring av en rekke fedmerelaterte helseproblemer, men det er gjort lite forskning på langtidskomplikasjonene etter gastrisk bypass. Mål: Målet med studien var å undersøke forekomsten av utmattelse blant gastrisk bypass-opererte 10-15 år etter operasjonen, og om det er sammenheng mellom utmattelse og ulike faktorer som alder, kjønn, vekt, bruk av vitamin- og mineraltilskudd, selvopplevd helse og deltagelse i arbeidslivet. Metode: Bariatric surgery observation study (BAROBS) er en tverrsnittsstudie av personer operert med RYGB i Helse Midt-Norge. Data fra deltagerne er samlet inn ved bruk av spørreskjema, klinisk undersøkelse og intervju 10-15 år etter gastrisk bypass operasjonen. Forekomst av utmattelse er rapportert i spørreskjemaet og analysert med kvantitative statistiske metoder i forhold til ulike variabler fra spørreskjema, intervju og klinisk undersøkelse. Resultater: Av 501 deltagerne som var inkludert i undersøkelsen svarte 279 (55.7%) at de kjente seg vedvarende utmattet. 125 (25.0%) deltagerne opplevde alvorlig utmattelse, definert som varighet over 6 måneder og i mer enn 50% av tiden. Alvorlig utmattelse var mer utbredt blant kvinner enn blant menn. Flertallet av deltagerne med dårlig helse rapporterte om alvorlig utmattelse. Det var ingen sammenheng mellom alvorlig utmattelse og bruk av peroralt vitamin- eller mineraltilskudd, men behandling med jern intravenøst var høyere i gruppen med alvorlig utmattelse. Konklusjon: Over halvparten av de som hadde gjennomgått RYGB opplevde utmattelse 10-15 år etter operasjonen, og en fjerdedel rapporterte alvorlig utmattelse. Årsaken til dette fremstår sammensatt. Utmattelse kan trolig ha sammenheng med preoperative forhold og være knyttet til en rekke ulike faktorer. Mer forskning trengs for å undersøke årsakssammenhenger.
dc.description.abstractIntroduction: Obesity is a chronic disease considered a threat to public health. Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is a treatment for severe obesity and causes weight loss and improvement of obesity-related comorbidities. Nevertheless, there are few studies on long-term follow-up of bariatric surgery patients. Objectives: The aim of this study was to investigate the prevalence of fatigue among gastric bypass patients 10-15 years after surgery and explore relations between fatigue and factors like age, gender, weight, use of vitamin and mineral supplement, self-rated health and employment. Method: Bariatric surgery observation study (BAROBS) is a cross-sectional study of patients who underwent RYGB in Helse Midt-Norge. Data from the study participants were collected from questionnaires, clinical examinations and interviews 10-15 years after RYGB. Quantitative statistical methods were used to explore the frequency of fatigue and its relation to other factors. Results: 279 (55.7%) of the 501 participants in the study reported persistent fatigue. 125 (25.0%) of the participants had severe fatigue, defined as lasting for longer than 6 months and more than 50% of time. The gender frequency distribution of reported severe fatigue in the study population revealed that it was significantly more common among women than men. The majority of participants with poor self-rated health reported severe fatigue. There was no difference in the use of oral vitamin- and mineral supplement among participants with and without fatigue, but treatment with intravenous iron was higher among participants with severe fatigue. Conclusion: More than half of the study population had fatigue 10-15 years after RYGB, and one in four reported severe fatigue. The cause is most likely complex and the risk of having fatigue is probably both related to the preoperative situation and other factors. More research is necessary to explore causalities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForekomst av utmattelse etter fedmekirurgi og faktorer som kan påvirke dette
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record