Show simple item record

dc.contributor.advisorNetzer, Roman
dc.contributor.advisorVadstein, Olav
dc.contributor.authorRosvoll, Ann Isabel C.
dc.date.accessioned2022-04-17T17:20:12Z
dc.date.available2022-04-17T17:20:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:91555634:34529177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991198
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractRensefisk har en sentral rolle i lakseindustrien som en biologisk behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Parasittene har en negativ påvirkning på velferden til fisken, i tillegg til lakseprodusentenes økonomiske fortjeneste. Med optimale forhold er rensefisk svært effektivt og kan konsumere flere hundre lus om dagen av en infisert laks. Berggylt (labrus bergylta) er en art rensefisk. For å redusere bruken av villfanget berggylt er det en pågående innsats for å produsere berggylt i landbaserte anlegg. Kvaliteten på fiskeyngelen påvirkes blant annet av vannkvalitet og levendefôrkvalitet. God kvalitet gir lav dødelighet, god vekst, høy stresstoleranse og få misdannelser, og dette vil følge fisken i videre livsfaser. Det er foreløpig relativt liten kunnskap om hvordan startfõringen til berggylt påvirker videre utvikling, vekst og overlevelse. Hensikten med dette studiet var å optimalisere startfôringsregimet til berggylt for bruk i kommersiell produksjon. Dette ble oppnådd ved å sammenligne effekten av fire ulike startfôringsregimer med hensyn til mikrobiota, overlevelse og vekst. Forsøket varte i 7 uker, fra klekking til tilvenning av tørrfôr (48 dph). De forskjellige fôrtypene som ble studert var enten rotatorier (Brachionus plicatilis) eller hoppekreps (Acartia tonsa) og kryopreserverte små plankton for 19 dager, etterfulgt av enten sjøkrepsen Artemia salina naupliier eller CryoPlanktonLarge kryopreserverte larver av Semibalanus balanoides. Sammensetningen av mikrobiotaen ble analysert i vann, fôr og larver ved bruk av Illumina 16S rRNA amplikonsekvensering. Dette studiet indikerte at fôringsstrategier for ballan wrasse bør fokusere på Acartia tonsa som en erstatning for rotatorier for å oppnå god vekst og høyere overlevelse. Resultatene fra analyser av diversitet av mikrobiota viste ingen signifikante forskjeller mellom vann, fôr og larver. Videre var mikrobiota-diversiteten betydelig høyere i fôr sammenlignet med bare vann. Det var heller ingen klare forskjeller i samfunnssammensetning i vannprøver fra ulike fôringsregimer. I motsetning til dette ble prøver tatt på de enkelte prøvetakingsdagene (dph) gruppert sammen, som avslørte tidsmessige forskjeller i samfunnsstrukturer. I tillegg ble mikrobiota av vann og larver mer like med tiden. For larveprøver viste Cirripedia regimet signifikant høyere mangfold sammenlignet med de andre regimene, mens det ikke var noen ulikheter mellom resten av regimene.
dc.description.abstractCleaner fish has a central role in the salmon industry as a biological treatment against salmon lice (Lepeophtheirus salmonis). These parasites have a negative impact on the welfare of the fish, as well as the economical profit of the salmon producers. With optimal conditions, cleaner fish are very efficient and can consume several hundred sea lice per day from infected salmon. Ballan wrasse (labrus bergylta) is one species of cleaner fish. To reduce the use of wild caught ballan wrasse there is an ongoing effort to produce ballan wrasse in land-based facilities. The quality of the fish fry is affected by, among other things water quality and live feed quality. Good quality results in low mortality, good growth, high stress tolerance and few deformities, and this will follow the fish in later phases of life. There is however little knowledge about how the ballan wrasse larvae's initial feeding affect further development, growth and survival. The purpose of this study was to optimize the start-feeding regime of ballan wrasse larvae for use in commercial production. This was accomplished by comparing the effects of four different start-feeding regimes with respect to microbiota, larval survival and growth. The experiment lasted for 7 weeks, from hatching until weaning (48 dph). The different feed types studied in this work was either rotifers (Brachionus plicatilis), or copepod nauplii (Acartia tonsa) and cryopreserved small plankton organisms for 19 days, followed by feeding with either brine shrimp (Artemia salina) nauplii or CryoPlanktonLarge cryopreserved larvae of the barnacle Semibalanus balanoides. The microbiota composition dynamics was analysed in water, feed and larvae employing Illumina 16S rRNA amplicon sequencing. The present study indicated that feeding strategies for ballan wrasse should focus on copepod nauplii (Acartia tonsa) as a replacer for rotifers to achieve good growth and higher survival. The results from microbiota analyses revealed no significant differences between water, feed and larvae microbiota diversity. Further the microbiota diversity was significantly higher in feed compared to water only. There were no clear differences in community composition in water samples from different feeding regimes. In contrast, samples taken at the individual sampling days (dph) were grouping together, revealing clear temporal differences in community structures. In addition microbiota of water and larvae became more similar with time. For larvae samples, the Cirripedia regime showed significant higher diversity compared to the other regimes, while there were no differences between rest of the regimes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffect of different live feed organisms on microbiota, growth and survival during start-feeding of ballan wrasse (Labrus bergylta)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record