Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReinfjell, Trude
dc.contributor.advisorLaugen, Nina Jakhelln
dc.contributor.authorMartinsen, Ellen Kristine Østby
dc.date.accessioned2022-03-25T18:24:45Z
dc.date.available2022-03-25T18:24:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92483746:23690276
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2987760
dc.description.abstractBarnehagelærere har et ansvar for å oppdage omsorgssvikt blant barn i barnehagen. Denne studien undersøker hvordan seks barnehagelærere opplever egen kunnskap om å oppdage omsorgssvikt samt hva de kjenner at de trenger for å bli tryggere i arbeidet. Tematisk analyse er brukt som metode på seks kvalitative intervjuer gjennomført på seks barnehagelærere med ulik lengde erfaring fra barnehagen. Resultatene viser at barnehagelærerne opplever både trygghet og usikkerhet i sin kunnskap om å oppdage omsorgssvikt. Barnehagelærerens bevissthet rundt omsorgssviktens mange uttrykk og kompleksitet, personlige trygghet og bevissthet rundt ansvar, bevisste forhold til betydningen av relasjonsarbeid samt interne rutiner og eksternt samarbeid er viktige elementer i barnehagelærerens opplevelse av trygghet i egen kunnskap. Videre viser resultatene at usikkerhet på egen kompetanse fremmes i barnehagelæreren når de står overfor mer diffuse tilfeller av omsorgssvikt, der tegn og signaler enten er fraværende eller vage. Barnehagelærerne peker på at manglende ressurser, manglende kunnskap samt risikoelementer i skjønnsvurderingene de står overfor skaper usikkerhet på egen kompetanse. Videre er samarbeidet med andre fagfolk tidvis en kilde til usikkerhet, i tillegg til egne personlige utfordringer i arbeidet. Resultatene viser at barnehagelærere trenger mer kunnskap om omsorgssvikt, lavere terskel for tverrfaglig samarbeid samt flere ressurser i barnehagen for å bli tryggere i sin kunnskap og i arbeidet med å oppdage omsorgssvikt blant barn i barnehagen. Resultatene er i tråd med liknende forskning på feltet, men peker også spesielt på utfordringene med den skjulte eller diffuse omsorgssvikten. Her finnes mørketall i statistikken, og det er nærliggende å anta at oppdagelse og avdekking av disse tilfellene fordrer innsats fra flere faggrupper. Økt forståelse for barnehagelærerens kunnskap og kompetanse har betydning for hvordan barnehagen og flerfaglig samarbeid bør foregå for å oppdage omsorgssvikt blant unge barn i samfunnet.
dc.description.abstractPreschool teachers have a responsibility to detect maltreatment among children in kindergarten. This study aims to examine how six preschool teachers experience their own knowledge of detecting maltreatment and what they need in order to be more confident in their work with detecting maltreatment. Thematic analysis is used as a method for six qualitative interviews conducted on six preschool teachers with varying degrees of experience from kindergarten. The results show that preschool teachers experience both confidence and uncertainty in their own knowledge of detecting maltreatment. The preschool teachers show awareness of the many expressions and complexities of maltreatment, personal confidence and awareness of their responsibility, an awareness of the significance of relational work as well as internal routines and external collaborations that contribute to the preschool teacher’s experience of confidence. Furthermore, the results show that uncertainty is promoted in the preschool teachers when they are faced with vague cases of maltreatment, where signs and signals are either absent or diffuse. The preschool teachers point out that lack of resources, lack of knowledge and elements of risk in these discretionary assessments promotes uncertainty. Also, collaboration with other professionals is occasionally a source of uncertainty as well as one’s own personal challenges facing this work. The results show that preschool teachers need more knowledge about maltreatment, lower threshold for interdisciplinary collaboration as well as more resources in the kindergarten to be more confident in the work of detecting maltreatment among children. These results are in line with similar research on the field, but they also point out the particular challenges of facing disguised or diffuse cases of maltreatment. There are dark numbers in the statistics of maltreatment, and it is reasonable to assume that the detection and revealing of these cases requires effort from several professions. Increased understanding of the preschool teacher’s knowledge and competence is important for how the kindergarten and interdisciplinary collaboration should take place in order to detect maltreatment among young children in society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBekymring for barn: En kvalitativ studie av seks barnehagelæreres opplevelse av egen kunnskap om oppdagelse av omsorgssvikt
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel