Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVaag, Jonas Rennemo
dc.contributor.advisorStraume, Lisa Vivoll
dc.contributor.authorNordheim, Mari
dc.date.accessioned2022-02-18T18:25:43Z
dc.date.available2022-02-18T18:25:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79688510:16844619
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980291
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTidligere forskning har vist at tilbakemeldingskultur har sammenheng med ansattes engasjement, jobbtilfredshet, motivasjon og kreativitet. Samtidig kan organisasjoner bruke lang tid på å skape en kultur preget av tilbakemeldinger, uten å oppnå tilfredsstillende resultater. På ansattnivå kan tilbakemeldinger være utfordrende både for avsender og mottaker, og det etterspørres kunnskap rundt hvordan tilbakemeldingsferdigheter kan trenes opp. I lys av positiv psykologi foreslås å gi tilbakemeldinger med en styrkebasert tilnærming; hvor mottakers styrker er i fokus. Formålet med denne studien er å utforske hvilke potensielle effekter deltakelse i styrkebasert tilbakemeldingstrening kan ha for ledere og deres respektive organisasjoner. Det ble gjennomført intervju med syv ledere som hadde deltatt i et slikt program hos Mind: AS. Template analyse ble benyttet for å analysere datamaterialet. Resultatene viser at de potensielle effektene kan deles opp i fire hovedtemaer på individuelt og kollektivt nivå, med totalt åtte undertema. For den enkelte kan tilbakemeldingstrening påvirke innsikt i egne styrker og utviklingsområder, delvis gjennom to andre effekter; at intervensjonen medfører anerkjennelse for ens styrker, og fremhever en lærende innstilling. På gruppenivå er en illustrert effekt at teamene opplever å stå sterkere sammen gjennom å få et felles språk, større trygghet, og et mandat til å gi hverandre tilbakemeldinger. Det fremkommer imidlertid at det finnes potensielle hindringer for å oppnå varige effekter. Innramming, oppfølging og synlighet over tid foreslås som bidragsytende faktorer for å skape varig endring på organisatorisk nivå. I diskusjonsdelen fremstilles en modell som setter disse funnene i sammenheng med utvalgte teorier fra litteraturen.
dc.description.abstractPrevious research has shown that feedback culture is related to employee engagement, job satisfaction, motivation, and creativity. Meanwhile, organizations can spend lots of time establishing a culture characterized by feedback without satisfying results. At the employee level feedback can be challenging for both the giver and the receiver, and knowledge about how feedback skills can be trained is requested in the literature. In accordance with positive psychology giving feedback with a strength-based approach is suggested. The purpose of this study is to investigate which potential effects participation in strengths-based feedback training can have for leaders and their respective organizations. Interviews were held with seven leaders who had participated in a feedback program with Mind: AS. Template analysis was used to analyze the material. Results show that the potential effects can be divided in to four main themes on individual and organizational level, with a total of eight subthemes. For the individual leader, feedback training can give insight into one’s own strengths and areas of development, partly through two other effects: that the feedback intervention provides acknowledgement (for one’s strengths) and emphasize a learning-oriented mindset. On a group level the effects are described as stronger teams; through attaining a shared language, increased safety, and a room to give each other feedback. However, it appears that creating lasting effects meet certain obstacles. Putting the intervention in a bigger context, continuous follow-ups and visibility over time is suggested to create lasting change at the organizational level. A model is presented in the discussion which display these findings together with selected theories in the literature.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ bruke alles styrker kan flytte fjell
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel