Show simple item record

dc.contributor.advisorInnstrand, Siw Tone
dc.contributor.authorOlsen, Emilie Bach
dc.date.accessioned2022-02-18T18:25:39Z
dc.date.available2022-02-18T18:25:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79688510:20856540
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980287
dc.description.abstractEksisterende litteratur antyder i stor grad at jobbengasjement er gunstig for individ og organisasjon, men det foreligger tvetydige funn hva gjelder effekten av jobbengasjement (vitalitet, entusiasme og fordypelse) på ansattes arbeid-hjem-balanse. Med Covid-19-pandemien som bakteppe, søkte denne studien å se nærmere på denne relasjonen. Videre var hensikten å undersøke hvorvidt bruk av hjemmekontor modererer denne sammenhengen. Et elektronisk spørreskjema ble sendt via mail til aktuelle respondenter, og 568 norske forsikringsarbeidere besvarte spørsmål relatert til jobbengasjement, arbeid-hjem-balanse, bruk av hjemmekontor, samt demografiske variabler. På bakgrunn av flere regresjonsanalyser utført i SPSS, viste resultatene at gjennomsnittlig jobbengasjement var positivt relatert til arbeid-hjem-fasilitering, og negativt relatert til arbeid-hjem-konflikt. Videre inspeksjon av de ulike dimensjonene av jobbengasjement, indikerte at entusiasme var særlig gunstig for en suksessfull arbeid-hjem-balanse. Resultatene belyser likevel en potensiell bakside ved jobbengasjement, ettersom fordypelse var positivt relatert til konflikt. Hjemmekontor ble ikke funnet å ha noen effekt i denne sammenhengen. Funnene impliserer viktigheten av å føle stolthet og inspirasjon tilknyttet eget arbeid, og belyser betydningen av å finne strategier for å løsrive seg fra jobben når det trengs. Selv om studien bidrar til innsikt på området, bør en være forsiktig med å generalisere funnene utover det aktuelle utvalget, og andre oppfordres til å undersøke disse sammenhengene nærmere. Det oppmuntres særlig til longitudinell forskning, slik at en kan øke prediktiv verdi, samt få en bedre forståelse for variablenes langtidseffekter.
dc.description.abstractThe existing literature largely suggests that work engagement is beneficial to individuals and organizations, but the findings are not clear regarding the effect of work engagement (vigor, dedication and absorption) on employees' work-home-balance. With the Covid-19-pandemic as a backdrop, this study sought to take a closer look at this relationship. Furthermore, the intention was to investigate whether the use of home office moderates this connection. An electronic questionnaire was sent via email to relevant respondents, and 568 Norwegian insurance workers answered questions regarding work engagement, work-home-balance, use of home office, as well as demographic variables. Based on several regression analyzes performed in SPSS, the results showed that average work engagement was positively related to work-home-facilitation, and negatively related to work-home-conflict. Further inspection of the various dimensions of work engagement, indicated that dedication was particularly beneficial for a successful work-home-balance. On the other hand the results shed light on a potential downside to work engagement, as the absorption-dimension was positively related to conflict. Home office was not found to have any effect in this context. The findings imply the importance of feeling pride and inspiration associated with one's own work, and highlights the importance of finding strategies for detaching oneself from work when needed. Although the study contributes to insight one should be careful to generalize the findings beyond the relevant sample. Thus, others are encouraged to investigate these connections in more detail. Longitudinal research is particularly encouraged, so that one can increase predictive value, as well as gain a better understanding of long-term effects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleJobbengasjement og arbeid-hjem-balanse i “Covid-19-tid”. Sammenhengen mellom jobbengasjement, bruk av hjemmekontor og arbeid-hjem-interaksjon: En kvantitativ studie av norske forsikringsarbeidere
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record