Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugan, Heidi Schei
dc.contributor.authorJanson, Astri Letnes
dc.date.accessioned2015-07-21T09:52:34Z
dc.date.available2015-07-21T09:52:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293427
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Underernæring gir alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Eldre hjemmeboende personer med demens er en særlig utsatt pasientgruppe. Norges politiske utvikling legger føringer for at flere eldre skal bo lenger hjemme. Dette krever tilrettelegging i hjemmet, blant annet i form av hjemmesykepleie. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan hjemmesykepleieren kan bidra til å sikre ernæringsbehovet hos hjemmeboende personer med mild grad av demens. Metode: En litteraturstudie ble brukt som metode, med søk i Ovid Nursing Database, Cinahl Complete, AgeLine og PubMed. I søket brukte vi søkeord gruppert etter pasientgruppe, arena, problem og tiltak. I analysen er Aveyards tematiske analyse (“thematic analysis”) anvendt. Resultat: Seks forskningsartikler ble inkludert, og analyse av resultatene resulterte i en modell, resultatmodellen. Den presenterer fire aspekter som påvirker ernæringsstatusen: pasienten, demensdiagnosen, pårørende og sykepleieren. Konklusjon: Sykepleieren kan bidra til å sikre ernæringsstatusen gjennom kartlegging, samarbeid med og veiledning av pårørende. Demenssykdommen vil kunne endre pasientens kostholdspreferanser, noe sykepleieren må være bevisst. Begrensende faktorer er tidspress i hjemmesykepleien og manglende kunnskap, rutiner, interesse og oppmerksomhet på området.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Malnutrition has severe consequences for a person's quality of life and general wellbeing. Elderly persons with dementia living at home are a particularly vulnerable group of patients. Political regulations in Norway dictate that the elderly are to live at home for a longer period of time. This requires adaptations at home, including in the form of home health care. Aim: The aim of this literature review is to examine how home health care can help to ensure the nutritional needs of people with mild degree of dementia living at home. Method: Literature study, with searches in Ovid Nursing Database, Cinahl Complete, Ageline and PubMed. We used keywords grouped according to patient, arena, problem and intervention. Aveyard’s thematic analysis is used in the analyze process. Results: Six articles were included. The analysis of these articles led to the result model. This model presents four aspects that affect the nutrition status: patient, the dementia diagnosis, next of kin and the nurse. Conclusion: To ensure that the nutritional needs are met, the nurse can map the patient, cooperate with and guide the next of kin. Dementia disease may change the patient’s diet, something the nurse has to be conscious of. Limitations in home health care are the lack of time and knowledge, routines, interest and attention for malnutrition.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectunderernæringnb_NO
dc.subjecteldre pasienternb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.titleUnderernæring hos hjemmeboende personer med mild grad av demensnb_NO
dc.title.alternativeMalnutrition in people with mild degree of dementia living at homenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel