Show simple item record

dc.contributor.authorNordseth, Tina Elisabeth
dc.date.accessioned2015-06-23T10:49:09Z
dc.date.available2015-06-23T10:49:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285451
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Sykepleiere som jobber innenfor palliativ omsorg blir daglig konfrontert med lidende og sårbare mennesker. Sykepleien fordrer involvering og konfrontering ovenfor krevende etiske dilemmaer i møte med pasienter og deres pårørende. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke sykepleiere sine erfaringer i møte med sorg og lidelse hos alvorlig syke og døende mennesker, og hva som påvirker disse erfaringene i palliative omsorgstjenester. Hvilke hjelpetiltak har sykepleiere ervervet for å kunne stå i pasienter sin lidelse, og hva er konsekvensene av at sykepleier ikke ivaretar seg selv? Metode: En systematisk litteraturstudie som er basert på aktuell litteratur og forskning. Resultater: Sykepleieres bekymringer relateres til utfordringer i henhold til kommunikasjon og informasjonsformidling, relasjons- og samhandlingsvansker samt organisering og ressurstilgang som sykepleierne har til rådighet. Konklusjon: Funn viser til at sykepleiere som arbeider innenfor fagfeltet palliativ omsorg er en risikogruppe for å utvikle arbeidsrelatert stress. Til tross for dette, rapporteres ikke opplevelsen av stress og utbrenthet som høyere enn i andre fagfelter. Årsaker til dette er sterk jobbtilfredshet, og opplevelse av mening i arbeidet. Profesjonell grensetting, sosial støtte, fellesskap, veiledning og refleksjon beskrives mestringsstrategier og forebyggende tiltak.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Nurses who work in palliative care are daily confronted with suffering and vulnerable people. Nursing requires involvement and confrontation above challenging ethical dilemmas in the face of patients and their families. Aim: The aim of this study is to investigate the nurse’s experiences in the face of grief and suffering of seriously ill and dying people, and what that influences these experiences in palliative care. What coping measures have nurses acquired to stand in patients suffering, and what are the consequences of nurses not taking care of themselves? Method: A systematic literature review based on current literature and research. Results: Nurses' concerns relates to the challenges according to communication and information, relation and interaction difficulties as well as organization and access to resources that nurses have. Conclusion: Findings show that nurses working in palliative care is a risk group for developing work-related stress. Despite this, there is not reported the experience of stress and burnout, as higher than in other fields. Reasons for this are strong job satisfaction, and a sense of meaning in their work. Professional branch setting, social support, community, guidance and reflection describes as coping strategies and preventive measures.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectmestringsstrategiernb_NO
dc.titleSykepleier sine erfaringer i møte med sorg og lidelse hos alvorlig syke og døende menneskernb_NO
dc.title.alternativeNurse’s experiences in facing grief and suffering of seriously ill and dying peoplenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record