Show simple item record

dc.contributor.advisorAlmklov, Petter Grytten
dc.contributor.authorHegg, Peter-André
dc.date.accessioned2021-12-16T18:20:00Z
dc.date.available2021-12-16T18:20:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80181548:20411594
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834793
dc.description.abstractDette er en studie som er gjort i forbindelse med en masteroppgave tilknyttet masterstudiet Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Studien tar for seg unge, uorganiserte butikkmedarbeidere som arbeider ved et kjøpesenter i Trondheim. Studien består av 6 dybdeintervjuer av 6 informanter. Funnene fra intervjuene har blitt fortolket gjennom sosiologiske perspektiver på modernitet for å kartlegge om informantene har en selvsentrerte og individualistisk orientering, om de må se en nytteverdi av fagforeningsgoder for å fagorganisere seg, og om fagforeninger kan bidra til å redusere usikkerhet og angst som informantene opplever i sin egen arbeidshverdag. Funnene fra studien viser at informantene har det for godt på arbeidsplassen til at de ser behovet og nytten av å fagorganisere seg. Noen sier det er dyrt og at de ønsker å få noe konkret tilbake ved å betale kontingenten. Ingen av informantene viser forståelse for at et medlemskap gir en kollektiv tilhørighet og kommer til å styrke organisasjonsgraden, som igjen kommer til å styrke fagforeningens forhandlingskraft når de forhandler med arbeidsgiverne. I løpet av studien har det dannet seg et bilde av at informantene samlet sett ikke ser behov for å fagorganisere for å skape og delta i et kollektiv felleskap. Informantene viser også små kunnskaper om sentrale begreper og temaer som viser til fagforeninger, norsk arbeidsliv og den norske modellen. Videre viser de et mangelfullt kjennskap til hva fagforeninger kan hjelpe dem med. En overordnet konklusjon er at informantene hadde en individualistisk orientering til fagforeninger og til fagorganisering.
dc.description.abstractThis is a study that has been done as part of a master's thesis associated with the master's program Media, Communication and Information Technology at NTNU. The study relates to young, unorganized store employees who work at a shopping center in Trondheim. The study consists of 6 in-depth interviews of 6 informants. The findings from the interviews have been interpreted through sociological perspectives on modernity. This is done in order to map whether the informants have a self-centered and individualistic orientation towards trade union organization, whether they may see a useful value in trade union benefits to organize, and whether trade unions can help reduce insecurity and anxiety experienced by the informants in their own working day. The findings from the study show that the informants are too well off in the workplace for them to see the need and benefit of organizing themselves. Some say it is expensive and that they want to get something concrete back by paying the membership fee. None of the informants think that a membership gives a collective affiliation and that it will strengthen the degree of organization, which in turn will strengthen the union's bargaining power when they negotiate with the employers. During the study, a picture has been formed that the informants as a whole do not see a need to organize in order to create and participate in a collective community. The informants also show little knowledge of key concepts and topics that refer to trade unions, the Norwegian working life and the Norwegian model. Furthermore, they show a lack of knowledge of what unions can help them with. An overall conclusion is that the informants have an individualistic orientation towards trade unions and to trade union organization.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva tenker unge, uorganiserte ansatte i servicesektoren om fagorganisering? En kvalitativ studie fra kjøpesentre i Trondheim
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record