Show simple item record

dc.contributor.advisorWestendorp, Josien
dc.contributor.advisorvan Duinen, Alex
dc.contributor.authorEgeland, Emilie
dc.contributor.authorIngels, Ingrid
dc.date.accessioned2021-10-21T18:21:52Z
dc.date.available2021-10-21T18:21:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:11583661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824785
dc.description.abstractFORMÅL: Formålet med denne oppgaven er å beskrive trender og hovedtrekk i bruken av keisersnitt gjennom de siste 20 årene i Sierra Leone. Videre utforsking av keisersnitt-rate, indikasjoner for keisersnitt, pasientutfall, påvirkningen av ebolautbruddet på keisersnitt samt oppgaveglidning (task sharing) og dens påvirkning på keisersnitt er hovedfokusområder i denne oppgaven. METODE: Studiedesignet er en semi-systematisk litteraturgjennomgang/ review. Hovedparten av litteraturen for oppgaven ble funnet gjennom et systematisk databasesøk i PubMed, MEDLINE, SCOPUS og Google Scholar. Tilleggslitteratur som ble inkludert etter databasesøket er Demographic and Health Survey (DHS)-rapporter og Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)- rapporter. Litteraturinnhentingen resulterte i 51 tekster som ble lest av begge forfatterne, og videre sortert etter hovedfokusområder og undertemaer. Et utvalg av sentrale artikler for resultatdelen ble valgt på bakgrunn av relevans for hvert fokusområde. RESULTATER: Hovedfunnene i de utvalgte artiklene ble oppsummert i resultatdelen av oppgaven. Resultatdelen inneholder en oversikt over funnene i litteraturen for hvert fokus område (keisersnitt-rate, pasientutfall, indikasjoner for keisersnitt, ebola og dets påvirkning på keisersnitt samt oppgaveglidning og dets påvirkning på keisersnitt). 13 artikler ble brukt i avsnittet om keisersnitt-rate, syv artikler og seks rapporter ble brukt for delen om pasientutfall, tre artikler for indikasjoner, tre artikler for oppgaveglidningresultatene og fem artikler for ebola-seksjonen av resultatene. KONKLUSJON: Funnene i litteraturen tilsier at det har vært en utvikling i den maternelle helsetjenesten i Sierra Leone de siste 20 årene. Dette har resultert i økt keisersnitt-rate og synkende dødelighet og sykelighet, både maternell og perinatal. Likevel er tilgangen på keisersnitt fremdeles lavere enn anbefalt, og videre forskning samt investering og engasjement fra myndighetenes side er nødvendig for å forbedre obstetrisk omsorg i landet.
dc.description.abstractAIM: The aim of this study is to describe the main trends and use of caesarean section (CS) over the last 20 years in Sierra Leone. Further exploration of CS rates, indications for CS, patient outcomes, the effect of the Ebola outbreak on CS and task sharing and its effect on CS are main focus areas in this study. METHODS: The design of the study is a semisystematic literature review. The main literature for the thesis was identified by conducting a systematic search in PubMed, MEDLINE, SCOPUS and Google Scholar. Additional Demographic and Health Survey (DHS) reports and Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) reports were included alongside the database search results. The literature retrieval resulted in 51 works of literature which were read by both authors, and sorted by main focus areas as well as sub themes. A selection of key articles for the results were based on relevancy for each focus area. RESULTS: The key findings of the selected articles were summarized in the results. The result section includes an overview on the findings of the literature for each focus area (CS rates, patient outcomes, indications for CS, Ebola and its effect on CS and task sharing and its effect on CS). 13 articles were used for the CS rate results, seven articles and six reports were used for the patient outcome results, three articles were used for the indications for CS results, three articles were used for the task sharing results and five were used for the Ebola section of results. CONCLUSION: Findings in literature suggest there has been a development in maternal health care services in Sierra Leone over the last 20 years, resulting in increased CS rates and decreased maternal and perinatal mortality and morbidity. However, CS access is still below the recommendations, and increased investment, research and governmental commitment to improve obstetric care is needed in Sierra Leone.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCaesarean Sections in Sierra Leone explored: a literature review from the last 20 years
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record