Show simple item record

dc.contributor.advisorIndredavik, Bent
dc.contributor.advisorFjærtoft, Hild
dc.contributor.advisorVarmdal, Torunn
dc.contributor.authorSletvold, Tora
dc.date.accessioned2021-10-21T18:21:18Z
dc.date.available2021-10-21T18:21:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:15867541
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824759
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Hos pasienter som rammes av hjerneslag har det i de senere år skjedd en bedring i både overlevelse og funksjonsnivå. Tilstanden ved tidspunktet for hjerneslaget har ofte vært utgangspunktet ved vurdering av prognose, men for pasienter som overlever de første måneder etter hjerneslag er et senere utgangspunkt av klinisk interesse. Eldre studier har vist at funksjonsnivået 3 og 6 måneder etter hjerneslag målt med modified Rankin Scale (mRS) påvirker langtidsoverlevelse. Ettersom prognosen for dagens slagpasienter har endret seg, var vårt primære mål å undersøke om funksjonsnivået 3 måneder etter hjerneslag fortsatt er assosiert med langtidsoverlevelse. Sekundært ønsket vi å finne ut om andre faktorer var assosiert med langtidsoverlevelse for pasienter som er i live ved 3 måneder etter hjerneslaget. Metode: Vi brukte data fra Norsk hjerneslagregister (NHR). Studien inkluderte 15360 pasienter med iskemisk hjerneslag registrert i NHR i perioden 2015-2017 som var selvhjulpne før slaget og som fortsatt var i live 3 måneder etter innleggelsen. Funksjonsnivået både før slaget og 3 måneder etter slaget ble vurdert med mRS, og pasienter med score 0-2 ble definert som selvhjulpne. Pasientene ble fulgt opp i 3 år og 3 års overlevelse ble registrert. Resultater: En høyere mRS score (økt funksjonshemning) ved 3 måneder var assosiert med redusert overlevelse, og risikoen for død økte for hver økning i mRS score. Pasienter som var selvhjulpne i dagliglivets aktiviteter (mRS 0-2) hadde best overlevelse. Etter å ha justert for relevante prognostiske risikofaktorer i en multivariat cox regresjonsanalyse, hadde pasienter med henholdsvis mRS score 1, 2, 3, 4 og 5, hazard ratios (HRs) for død på 1.2, 1.8, 2.6, 4.7 og 9.0 sammenlignet med pasienter med mRS score 0. I tillegg til mRS score, var høy alder sterkt assosiert med dårligere overlevelse. Det mannlige kjønn, hypertensjonsbehandling, diabetes og atrieflimmer var også signifikante risikofaktorer for dårligere overlevelse. Konklusjon: Funksjonsnivå målt med modified Rankin Scale (mRS) 3 måneder etter et iskemisk hjerneslag er assosiert med tre års overlevelse. Disse funnene understreker at behandling og rehabilitering av slagpasienter bør sikte på at flest mulig slagpasienter blir selvhjulpne i ADL (mRS 0-2) innen 3 måneder etter hjerneslag da dette har stor betydning for prognose og leveutsikter.
dc.description.abstractBackground: During the last decades patients with stroke have had an improvement in both survival and functional level. The status at the time of the stroke has often been the starting point for assessment of the prognosis, but for patients who survive the first months after an acute stroke a later starting point might be of clinical interest. Older studies have shown that the functional level 3 or 6 months after stroke assessed with the modified Rankin Scale (mRS) influence long-time survival. Due to the improved prognosis for today’s stroke population, our primary aim was to investigate if there still is an association between functional level 3 months after stroke and long-term survival defined as 3-year survival. Secondary we wanted to find out whether other factors were important for long-term survival for patients alive 3 months poststroke. Methods: We used data from the Norwegian Stroke Registry (NSR). The study included 15360 patients recorded in NSR with ischemic stroke during the period 2015-2017 who had been independent in activities of daily living (ADL) before stroke and alive 3 months after stroke onset. The functional level both prestroke and 3 months after stroke was assessed with (mRS), and score 0-2 was defined as independent in ADL. The patients were followed up for 3 years and 3-year survival were assessed. Results: A higher mRS score (more disability) at 3 months was associated with poorer survival, and the risk of dying increased for each increase in mRS score. Patients independent in basic ADL (mRS 0-2) had the best survival. After adjusting for relevant prognostic factors in a multivariate cox regression analysis, patients with mRS scores 1, 2, 3, 4 and 5, respectively, had hazard ratios (HRs) for death of 1.2, 1.8, 2.6, 4.7 and 9.0 compared to patients with mRS score 0. In addition to the mRS score, high age was strongly associated with poor survival. Also, the male gender, hypertension therapy, diabetes and atrial fibrillation were significant risk factors of poorer survival. Conclusion: Functional level assessed with mRS 3 months after an ischemic stroke is a strong predictor for 3-year survival. These findings underscore that health services for stroke patients should aim at as many stroke patients as possible achieve independency in ADL (mRS 0-2) within three months after stroke as this is of great importance for prognosis and long-term survival.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFunctional level three months after ischaemic stroke is associated with long-term survival
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record