Show simple item record

dc.contributor.advisorSolberg, Berge
dc.contributor.advisorSyltern, Janicke Marita
dc.contributor.authorHistøl, Charlotte Staalesen
dc.date.accessioned2021-10-21T18:21:06Z
dc.date.available2021-10-21T18:21:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:9141828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824744
dc.description.abstractBakgrunn Samvalget (på engelsk: Shared decision making) er et viktig ideal i dagens helsevesen. Her tar lege og pasient helserelaterte beslutninger i fellesskap. Jeg har i denne oppgaven sett på et utfordrende område for samvalget, nemlig begrensning av livsforlengende behandling. Ved slike liv-død-avgjørelser skal det både tas hensyn til pasientens beste og pasientens selvbestemmelse, men hva gjør man dersom disse to går i hver sin retning? Situasjoner der pasienten ønsker tiltak som motsettes av helsepersonell, er en aktuell kilde til konflikter. Hovedoppgaven tar for seg samvalget i situasjoner der det forekommer slike uenigheter rundt begrensning av livsforlengende behandling. Metode Jeg har gjort en teoretisk, begrepsavklarende analyse og drøfting av samvalget i møte med beslutningsprosesser rundt livsforlengende behandling. Tre offentlig kjente kasuistikker er benyttet, hvorav to er omtalt i internasjonale tidsskifter. Allment aksepterte etiske prinsipper, juridisk rammeverk og nasjonale retningslinjer er benyttet til å analysere problemstillingen. Relevant medisinsk-etisk litteratur og nyhetsartikler har blitt brukt inn i både fremstillingen og analysen av kasuistikkene. Diskusjon Konflikter kan oppstå når pasient eller pårørende nektes behandling som er å anse som uforsvarlig eller strider mot medisinske, etiske og juridiske forhold, samt der samvalgets prinsipper og verdipluralismen i manglende grad tas høyde for. Dette kan gi forsinkelser i beslutningsprosessene og økt belastning på både pasient, pårørende og helsepersonell. Rettssaker og medieinvolvering kan komplisere situasjonene ytterligere. Konklusjon Jeg foreslår følgende for å forebygge og håndtere konflikter der samvalget møter liv-død-avgjørelser: Øke anerkjennelse av verdipluralismen og pasientperspektivet, ha et tydelig rammeverk for forsvarlig behandling med bevart pasientinklusjon, og bruke instanser som klinisk etikk-komité. I tillegg bør offentligheten opplyses om legers forpliktelse til å gi pasienten forsvarlig behandling, og at dette ikke alltid samsvarer med pasientens egne ønsker.
dc.description.abstractBackground Shared decision making is an important ideal in today’s healthcare. This involves the doctor and patient making health-related decisions together. In this thesis, I have investigated a rather challenging arena for shared decision making, which is about limiting life-sustaining treatment. In such life and death decisions, it is necessary for doctors to keep both the patient’s autonomy and best interest in mind. However, what do we do when these two considerations oppose each other? This thesis is about how conflicts can occur when health care professionals cannot meet the patient’s wishes for life-sustaining treatment. Method I have analyzed and discussed the concept of decision-making regarding life-sustaining treatment. Three publicly known patient cases have been included, whereas two of them have been discussed in international journals. Widely accepted ethical principles, legal works and national guidelines have been used in the analysis. I have also used relevant literature within medical ethics and newspaper articles. Discussion Healthcare professionals can withdraw and withhold life-sustaining treatment that is understood as futile, thereby creating more harm than good. Conflicts can occur when the patient or relatives contest these decisions, especially when they feel that the principles of shared decision making and value pluralism is not taken into account. This can lead to a delay in the decision-making process and stress for the patient, relatives as well as for the healthcare professionals. Trials and media involvement can make the situation even more complex. Conclusion In order to prevent and solve conflicts regarding shared decision making in life-death-decisions, I suggest the following: Increase the focus on value pluralism and the patient’s perspective, make a clear framework for proper treatment where the patient is still included in the decision-making process and strengthen the use of clinical ethics committees. There should also be an increased focus on public information about how the doctors’ obligation to provide a defensible treatment not always will match the patients’ own wishes and demands.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBegrensning av livsforlengende behandling: Hvem bestemmer i samvalgets tid?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record