Show simple item record

dc.contributor.advisorHøyland, Anne Lise
dc.contributor.advisorBrandkvist, Maria Charlotta
dc.contributor.authorEig, Kristin Brobakken
dc.date.accessioned2021-10-21T18:20:53Z
dc.date.available2021-10-21T18:20:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:14217164
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824738
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det er et inntrykk i kliniske miljøer at det er en overhyppighet av autismespekterforstyrrelser hos små barn av mødre med migrasjonsbakgrunn. Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en samlebetegnelse på tilstander der det tidlig presenteres avvik i gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjonsmønster, samt repetitiv sensorisk-motorisk atferd og begrensende interesser. Forekomsten av ASF har økt betydelig de siste årene. Vår studie har kartlagt insidens av ASF, ADOS-skåre og alder for diagnose hos barn i førskolealder og assosiasjonen med mødrenes migrasjonsbakgrunn i Trøndelag Sør i perioden 2016 – 2019. Materiale og metode: Barn i alderen 2 – 6 år som fikk en autismediagnose i Trøndelag Sør i tidsrommet 2016 – 2019, ble inkludert (n = 135). Følgende informasjon ble hentet ut av barnets journal: kjønn, alder ved symptomdebut, alder ved diagnose, hoveddiagnose, ADOS-skåre, om barnet er født i Norge, mors etnisitet og antall språk brukt i hjemmet. Data om befolkningen i Trøndelag Sør ble hentet fra SSB. Gruppene ble sammenlignet med Pearson khikvadrattest for kategoriske variabler og med t-test for skalavariabler. Resultater: Barn av mødre med migrasjonsbakgrunn hadde 8,4 ganger så høy risiko for å få en autismediagnose enn barn av norskfødte mødre. Disse barna ble diagnostisert tidligere, ved en gjennomsnittlig alder (standardavvik) på henholdsvis 41,4 (11,3) måneder og 51,0 (18,6) måneder (95 % KI 4,0 til 15,1), p=0,001. De hadde også en høyere ADOS-skåre med et gjennomsnitt (standardavvik) på henholdsvis 19,0 (6,2) og 15,1 (7,1) (95 % KI -6,3 til -1,5), p= 0,002. Fortolkning: Barn av mødre med migrasjonsbakgrunn er overrepresentert blant førskolebarn som får en diagnose i autismespekteret i Trøndelag Sør. Resultatene fra utredning kan tyde på at disse barna har et mer alvorlig symptombilde og derfor oppdages tidligere. Dette kan peke i retning av at mødrenes migrasjonsbakgrunn, selv før svangerskap, kan ha betydning for utvikling av tilstanden. Dette har implikasjoner for tilpasning av utredning og oppfølging av denne pasientgruppen og deres familier. Nøkkelord: Autisme, autismespekterforstyrrelse, insidens, migrasjon og etnisitet.
dc.description.abstractAbstract Background: There is a clinical impression in Norway that autism spectrum disorder is overrepresented amongst young children with mothers having a migration background. Autism spectrum disorder (ASD) is a collective term for conditions in which deviations in mutual social interaction and communication patterns are presented at an early age, as well as repetitive sensory-motor behavior and limiting interests. The prevalence of autism spectrum disorder has increased in recent years. Our study investigates the incidence of ASD, ADOS-score and age of diagnosis in preschool children and the association with the mother's migration background in Trøndelag Sør in the time-period 2016 – 2019. Material and method: Children aged 2 – 6 years diagnosed with autism in Trøndelag Sør in the period 2016 - 2019 were included (n = 135). The following information was extracted from the child's medical journal: gender, age at onset of symptoms, age at diagnosis, main diagnosis, ADOS-score, whether the child was born in Norway, the mother's ethnicity and the number of languages spoken in the home. Population data for Trøndelag Sør was obtained from Statistics Norway. Statistical analyses involved Pearson chi-square test for categorical variables and t-test for scalar variables. Results: Children of mothers with a migration background had an 8.4 times higher risk of being diagnosed with ASD compared to children of Norwegian-born mothers. These children were diagnosed earlier at a mean age of (standard deviation) 41.4 (11.3) months compared to 51.0 (18.6) months, (95% CI 4.0 to 15.1), p = 0.001 and had a higher ADOS-score with a mean (standard deviation) of 19.0 (6.2) compared to 15.1 (7.1), respectively (95% CI -6.3 to -1.5), p = 0.002. Interpretation: Children of mothers with a migration background are overrepresented amongst preschool children diagnosed with ASD in Trøndelag Sør. Furthermore, our study suggests that these children have more severe symptoms leading to an earlier detection of the condition. Hence, the mother’s migration background, also before pregnancy, could play an important role in the development of autism spectrum disorder. The findings of our study should be considered when adapting diagnostic assessment and follow-up of this patient group and their families. Keywords: Autism, Autism spectrum disorder, incidence, migration and ethnicity.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAutismespekterforstyrrelse i førskolealder i Trøndelag Sør: Er insidens og tidspunktet for diagnose forskjellig hos barn av mødre med migrasjonsbakgrunn sammenlignet med barn av norskfødte mødre?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record