Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolmestad, Randi
dc.contributor.advisorChatterjee, Dipanwita
dc.contributor.authorDagenborg, Sivert Johan Vartdal
dc.date.accessioned2021-10-15T17:23:32Z
dc.date.available2021-10-15T17:23:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81526902:31422275
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823456
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAluminium flak dekt med metalloksid er viktige for breie applikasjonar som måling og beskyttande middel. Aluminium flak vart dekt med TiO2 i ein sol-gel prosess for å oppnå gunstige eigenskapar: uniform dekning og krystallinske fasar, med hovudvekt på rutil. To lovande prøver vart valt ut for analyse: ei med TiO2-kjemikaliet B4 og ei dopa med kobolt-ion. Prøvene vart varmebehandla i argon-atmosfære i 620C over ein time. Dei vart karakterisert før og etter varmebehandlinga med røntgendiffraksjon og transmisjonselektronmikroskopi. Røntgendiffraksjon synte ikkje noko bevis på krystallinsk TiO2. Dei varmebehandla prøvene synte utvikling av korn av TiAl3 som tok Ti-atom vekk frå det dekkjande laget. Prøvene med Co-ion synte utvikling av mange Ti-partiklar som til dels var lokaliserte utanfor Al-flaka og dermed minka TiO2-dekninga. Ein analyse av samansetnaden til partiklane synte eit Ti:O forhold på omtrent 4.8. Prosjektet synte at ei varmebehandling på så høge temperaturar førte til kompetitive prosessar som motarbeida krystallisering av TiO2.
dc.description.abstractMetal-oxide covered Al-flakes are important for widespread applications including paints and protective pastes. Al-flakes were covered with TiO2 in a sol-gel process to achieve desirable properties: uniform covering and crystalline phases, in particular rutile. Two promising samples were selected for analysis: one containing the B4 TiO2-precursor and one doped with cobalt-ions. The samples were heat-treated in argon atmosphere at 620C for one hour. They were characterized before and after the heat-treatment with X-ray diffraction and transmission electron microscopy. X-ray diffraction showed no evidence of crystalline TiO2. The heat-treated samples showed development of grains of TiAl3 that took Ti-atoms away from the coating. The samples with Co-ions showed development of many Ti-particles that were partly distributed outside of the flakes, lessening the TiO2-coverage. A composition analysis of the particles revealed a Ti:O weight ratio of about 4.8. The project showed that heat-treatments at such high temperatures gave rise to competitive processes that were counter-productive to the TiO2-crystallization.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleStructural analysis of the uniformity and crystallinity of TiO2-covering on Al-flakes
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel