Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorseth, Trond Morten
dc.contributor.authorStrand, Martine
dc.date.accessioned2021-09-28T18:42:22Z
dc.date.available2021-09-28T18:42:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83559464:17916338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785596
dc.description.abstractOvergangen fra videregående skole til høyere utdanning handler om mer enn et høyere faglig nivå og større frihet i hverdagen. Jeg har intervjuet fire førsteårs fysikkstudenter om deres opplevelse av overgangen til høyere utdanning når det gjelder arbeidsmetoder, tidsbruk og selvstendighet i egen læring. Selvregulert læring er et fagfelt som belyser de utenomfaglige ferdighetene som trengs for å bli en effektiv og selvstendig student. Det innebærer blant annet regulering av arbeidsmetoder, mål, kognisjon, metakognisjon og følelser. Den generelle oppfatningen er at studenter kan, og bør, finne sin egen læringsstrategi gjennom prøving og feiling og at dette skjer relativt raskt etter studiestart. Forskning tilsier derimot at erfaringsbaserte valg av arbeidsmetoder ofte fører til kortvarig og ineffektiv læring, og at de fleste studenter aldri har fått eksplisitt opplæring i å lære (Bjork et al., 2013; Winne & Hadwin, 1998). Intervjukandidatene valgte i stor grad å fortsette med arbeidsmetodene de brukte på videregående skole, og den eneste endringen de gjorde, var å bruke mer tid på det samme. Følelsen av ansvaret for egen læring ble sterkere gjennom første semester, og det var først ved starten av andre semester jeg så tegn til mer selvregulert læring. Dette kan tyde på at å bli en mer selvregulert tar lengre tid enn det som forventes fra høyere utdanning per i dag. Denne oppgaven kan ses på som en del av et pågående skifte i høyere utdanning mot et mer delt ansvar for studentens ferdigheter for selvstendig læring, mellom høyere utdanning og studenten.
dc.description.abstractThe transition from high school to higher education is more than just an academic transition. I have interviewed four first year physics students about their experiences with this transition as it pertains to their study methods, time usage and independent learning. Self-regulated learning is a field that studies the independent learning skills students need to be effective and self-directed in their education. These skills include regulating study methods, goal setting, cognition, metacognition, and emotion. The presiding view is that students in higher education can, and should, find their own study methods and that this happens relatively quickly after the beginning of the first semester. However, studies show that an experience-based approach to finding study methods often leads to short term and ineffective learning and most students never receive any explicit learning-to-learn training (Bjork et al., 2013; Winne & Hadwin, 1998). The students I interviewed all chose to continue to work in the same manner as in high school, with the only change being a greater quantity. While their feeling of responsibility for their learning grew stronger throughout the semester, and it was only at the very end that I started seeing signs of more self-regulated learning. This might suggest that to become a more self-regulated student by trial and error takes longer than higher education currently expects. This thesis is a part of an ongoing shift in higher education towards a shared responsibility for students’ skills in self-regulated learning, between higher education and the student.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMøtet med egen læring - Selvregulert læring i overgangen fra videregående skole til fysikk i høyere utdanning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel