Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorEvensen, Ingrid
dc.date.accessioned2021-09-28T18:32:01Z
dc.date.available2021-09-28T18:32:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77798433:15828556
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785503
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg Folldal Verk og forurensninger knyttet til avrenning fra nedlagte gruver og velt. Folldal Verk er delt inn i to områder: Tverrfjellet gruve på Hjerkinn og gruvene ved Folldal sentrum. Nedfor gruvene renner elva Folla. Det ble tatt vannprøver fra 9 prøvepunkt i elva. Ett prøvepunkt var referansepunkt oppstrøms for Tverrfjellet gruve. Prøvepunkt 2 ligger ved Tverrfjellet gruve, mens prøvepunkt 3 til 5 ligger mellom Tverrfjellet gruve og gruvene ved Folldal sentrum. Prøvepunkt 6 ligger ved gruvene ved Folldal sentrum, og prøvepunkt 7 til 9 ligger nedstrøms for gruveanlegget. Hensikten med oppgaven er å undersøke om metallkonsentrasjoner i avrenning fra Tverrfjellet gruve og gruvene ved Folldal sentrum påvirker elva Folla. Det ble tatt vannprøver i perioden august–oktober 2020 som senere ble analysert med ionekromatografi for ioner og ICP-MS for elementanalyse. I tillegg ble det målt standardparameterne pH, ledningsevne, redokspotensial og turbitidet under prøvetaking. Diffusive prøvetakere, DGT, ble lagt ut i løpet av prøvetakingsperioden for å kunne fremskaffe døgn- og ukemiddel. Resultatene viser en økning i metallkonsentrasjon i prøvepunkt 2 og 6, som ligger nedfor gruvene. Svovel og jern hadde generelt høye metallkonsentrasjoner i prøvepunkt 2, men som raskt ble fortynnet nedover i elva. Det ble igjen en økning i konsentrasjoner i prøvepunkt 6 og 7. PCA-analyse antyder at prøvepunkt 2 ikke har en stor påvirkning på prøvepunktene nedover i elva, som kan være fordi metallene felles fort ut i dette punktet. Ved å regne om sulfat til svovel, viser det seg at svovel også forekommer i en annen form enn sulfat. Dette kan for eksempel være sulfid eller thiosulfat. Det ble generelt funnet høye kobber- og sinkkonsentrasjoner i prøvepunkt 6 og 7. For kobber ble det funnet konsentrasjoner over miljødirektoratets krav på 7,8 mikrogram/l, som vil si at kobberkonsentrasjonene i avrenning fra gruvene ved Folldal sentrum kan påvirke fisk og dyreliv i elva. Årsaken til lavere kobber- og sinkkonsentrasjoner funnet i prøvepunkt 2 kan være at renseanlegget ved Tverrfjellet gruve fungerer bra.
dc.description.abstractThis master thesis focuses on Folldal Verk and contaminants related to the runoff situation from closed mines and landfills. Folldal Verk is divided into two areas: Tverrfjellet mine at Hjerkinn and the mines at the center of Folldal. Below the mines, the river Folla flows. Water samples were taken from 9 locations in the river. A reference point was placed upstreams for the Tverrfjellet mine. The second location was at Tverrfjellet mine, and location three to five was placed between the Tverrfjellet mine and the mines at the center of Folldal. Location six was at the mines at center of Folldal, and locations seven to nine is downstream the mines from the mines. The purpose of this thesis was to investigate the runoff from the mines and how it affects the river Folla. Water samples were taken in the period August–October 2020, and was later analysed with ion chromatography for ions and ICP-MS for elemental analysis. In addition, standard parameters pH, conductivity, redox potential and turbidity were measured. Diffusive samplers, DGT, were placed in the river during the sampling period to provide daily and weekly means. The results show an increase in metal concentration at location two and six, which are located below the mines. Sulfur and iron had generally high metal concentrations in location two, that was quickly diluted downstream. An increase in sulfur- and iron concentration was seen in location six and seven. PCA analysis suggests that location two does not have an effect on the locations down the river, which may be because the metals precipitates quickly at this point. By converting sulphate to suflur it shows that sulfur also occurs in another form than sulphate, for example sulphide or thiosulphate. High copper and zinc concentrations were generally found at location six and seven. Cupper concentrations higher than the Norwegian Environmental Agency´s limit of 7,8 microgram/l were registered, which means that the copper concentrations in runoff from the mines at the center of Folldal can possibly affect fish and the wildlife in the river. The reason for lower copper and zinc concentration found in location two could be attributed to the Tverrfjellet treatment plant working well.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTungmetallavrenning til Folla, studier av lokale kilder. Langtidstrender for vassdraget.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel