Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorTerjesen, Robin Nikolai.
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:11Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:35266769
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785446
dc.description.abstractKrom er et metall som er mye brukt i industrisammenheng. En finner blant krom annet i stålindustrien, farging av lær, blekk og malings produksjon samt impregnering av treverk. Disse industriene er bare noen eksempler på forurensere av krom. Dette forekommer ofte i form av avfallsvann, eller at det med tiden lekkes ut, som for eksempel gjennom impregnert treverk. Kromforurensinger kan være svært skadelig. Dette gjelder både for det forurensede miljøet og individer i sagt miljø. Disse forurensingene kan påvirke mennesker gjennom etseskader, sår slimhinne i magesekk og tarm, skade det mannlige reproduksjonssystemet, gi rennende nese, irritasjon av nesens slimhinne, samt føre til pusteproblemer som hoste, tungpustethet og kortpustethet. Det er i tillegg påvist at krom kan være kreftfremkallende. Disse virkningene kommer i all hovedsak fra seksverdig krom, noe som gjør treverdig krom et mindre problem i forhold. En kan redusere disse forurensingene gjennom et bredt utvalg av metoder. Eksempelvis kan restriksjoner og forbud innføres. Dette har blitt gjort i Norge, da impregnert treverk som inneholder seksverdig krom verken kan selges eller produseres. En kan også redusere forurensingenes effekt ved å redusere krommet fra seksverdig til treverdig. Flere muligheter kan være fjerne krom fra joden ved hjelp av biomasse, eller immobilisere krom gjennom bruken av kapsler med en jordkjerne og bulkmetallskall. Hvilken metode som er mest egnet å bruke, varierer fra tilfellet til tilfellet.
dc.description.abstractChromium is a metal that is widely used in industrial contexts. Among other things, chromium is found in the steel industry, dyeing of leather, ink and paint production as well as impregnation of wood. These industries are just a few examples of chromium pollutants. This often occurs in the form of waste water, or that it leaks out over time, such as through impregnated wood. Chromium contaminants can be very harmful. This applies to both the polluted environment and individuals in said environment. These contaminants can affect humans through burns, sore mucous membranes in the stomach and intestines, damage the male reproductive system, cause runny nose, irritation of the nasal mucosa, and lead to breathing problems such as coughing, wheezing and shortness of breath. It has also been shown that chromium can be carcinogenic. These effects come mainly from hexavalent chromium, which makes trivalent chromium a minor problem in comparison. These contaminants can be reduced through a wide range of methods. For example, restrictions and prohibitions can be introduced. This has been done in Norway, as impregnated wood containing hexavalent chromium can neither be sold nor produced. One can also reduce the effect of the contaminants by reducing the chromium from hexavalent to trivalent. Several possibilities can be removing chromium from the iodine using biomass, or immobilizing chromium through the use of capsules with a soil core and bulk metal shell. Which method is most suitable to use varies from case to case.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke tiltak kan gjøres for å forminske miljøpåvirkningene fra krom i forurenset jord?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record