Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAzim, Muhammad Mohsin
dc.contributor.authorMyhrvold, Fride
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:08Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:31212484
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785443
dc.description.abstractMetangass er en av klimagassene som bidrar mest til global oppvarming, og er en rik ressurs som kan brukes i den petrokjemiske industrien ved å omdanne den til metanol. En mer bærekraftig mekanisme for konvertering gjøres med metal-utbyttet ZSM-5 zeolit, og effekten av katalysatoren med kobber, kobolt og jern undersøkes i rapporten nedenfor. En selektivitet mot metanolproduksjon og metanaktivering har blitt antydet å øke i rekkefølgen Fe<Co<Cu, mens fra eksperimentelle data ble det bimetalliske Cu-Fe-ZSM-5-komplekset funnet å være den overlegne katalysatoren for metanolselektiviteten. Andre aspekter ved omdannelsen har også blitt diskutert der effekten Si/Al-forhold, surhet, metallkompleks og syklisk evne er undersøkt som variabler for konvertering.
dc.description.abstractMethane gas is one of the greenhouse gases that contributes the most to global warming, and is an abundant resource that can be incorporated into the petrochemical industry by converting it into methanol. A more sustainable mechanism for conversion is done with metal-exchanged ZSM-5 zeolite, and the effect of using Copper, Cobalt and Iron is investigated in the report below. A selectivity towards methanol production and the methane activation has been suggested to be increasing the order of Fe<Co<Cu, while from experimental data the bimetallic Cu-Fe-ZSM-5 complex was found to be the superior catalyst for the methanol selectivity. Other aspects of the conversion have also been discussed where the effect Si/Al ratio, acidity, metal-complex and cyclic ability has been investigated as variables for the conversion.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe catalytic direct conversion of methane to methanol with metal-exchanged ZSM-5
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel