Show simple item record

dc.contributor.authorKvalheim, Merethe E.
dc.date.accessioned2015-03-05T12:08:59Z
dc.date.available2015-03-05T12:08:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278520
dc.description.abstractOffentlige kontorbygninger rommer mange arbeidsplasser og bygningene skal være et tjenestested, veiledningssted, har kontrollfunksjoner og i noen tilfeller også et sted for planlegging og gjennomføring av samfunnsoppgaver. Samfunnet, slik det fungerer i Norge i dag, har fortløpende oppgaver som må løses og disse oppgavene er lagt til virksomheter i de offentlige kontorbygningene. Det interessant å se nærmere på utviklingen av kontorbygg, hvordan de er utformet, hvordan de fungerer og hva de signaliserer ovenfor samfunnet. Mange av de offentlige kontorbygningene er oppført for flere tiår siden. Det er ikke alltid at det er tatt høyde for å tilrettelegge for ny teknologi eller tidsmessige endringer for virksomhetene. Brukskvalitet er et tema som er stadig omtalt innen eiendomsforvaltning og utviklingen. Kort fortalt er brukskvalitet samspillet mellom organisasjon, teknologien og bygningen, og er delt inn i tre elementer: effekt, effektivitet, og tilfredshet. Det er i liten grad gjort studier på hvordan brukskvalitet opptrer i offentlige bygninger. Bidrar bygningen til å fremme eller hemme de arbeidsoppgaver som virksomheten er pålagt til å gjøre? Tradisjonelle cellekontorløsninger har vært den mest valgte kontorplassløsningen for offentlige kontorbygninger. Løsningen for kontoretableringer for tradisjonelle cellekontorer fikk gjennombrudd rundt 1897-99 og har over lengre tid ikke vært endret i særlig grad. I dag er det blitt valgt enkelte bygg med andre kontorløsninger, der løsning med åpne kontorlandskap er blitt gjennomført. For disse bygningene knyttes det også opp en interesse for hvordan brukskvalitet oppnås der. Teknologiens inntog utfordrer bygningen i deres brukskvalitet. Gjennom den teknologiske utviklingen, har virksomhetene tatt i bruk stadig flere tekniske innretninger til hjelp for å få gjennomføre offentlige oppdrag. Det kan spesielt nevnes telefonen og datamaskiner, som i dag vi ikke kan være foruten. Kommunikasjon og tilgjengelighet er nødvendig i virksomhetenes verden. Det har også blitt gjennomført organisatoriske forandringer i takt med stadig nyere og flere teknologiske innretninger. Virksomhetene som før hadde skrivestuer, har i dag andre støttefunksjoner tilgjengelig. Masteroppgaven tar for seg studier av til ulike konsepter i offentlige kontorbygg, og drøfter konsekvensene av disse med tanke på brukskvalitet. Problemstilingene som jeg har satt for meg, er tredelt. Jeg ønsker først å vurdere hvilke faktorer som hemmer eller fremmer virksomheten i henholdsvis tradisjonelle cellekontorer og åpne løsninger. Neste forhold jeg vil se på er hvordan brukerne oppfatter at bygget bidrar til måloppnåelse hos den enkelte virksomhet. Den siste problemstillingen jeg ønsker å se på er hvilke konsept med hensyn til kontorutforming som er egnet i en offentlig virksomhet. Målsetningene jeg har satt meg er todelt. Jeg vil studere hvordan utformingen av kontorløsninger virker inn på brukskvalitet hos to sammenlignbare virksomheter i to ulike offentlige bygninger. Hvordan hemmes eller fremmes virksomhetene av de fysiske omgivelsene? Er det likheter eller ulikheter i forhold til brukskvalitet ved virksomhetene?. Og tilslutt vil jeg gi en drøftning om betydningen av disse ulikhetene og likheten med hensyn på virksomheten sine oppgaver og målsetninger. Litteratur som danner bakteppe for studiet mitt er hentet fra nasjonale rapporter, en internasjonal rapport, bøker, artikler og internettside. I tillegg skal jeg bruke USE-tool i oppgaven. USE-tool er et systematisk metodeverktøy som er delt inn i en fem - trinns modell utviklet av NTNU og SINTEF, Trondheim. Det tas i bruk intervjuer av ledelse og brukere ved virksomheten. Med brukere menes i dette tilfellet de ansatte i virksomheten. Det legges også opp for observasjon ved hjelp av gå-tur der informantene skal observere forhold på fire utvalgte stoppestedene. Mitt tema for gå-turen var attraktivitet. Temaet ble valgt fordi det gir et konkret bilde for informanten og informanten kan sette seg lettere inn i sin begrunnelse av attraktivitet. Attraktivitet kan i denne sammenheng knyttes til samspillet mellom bygningen, teknologien og virksomheten. I studiet mitt kom jeg fram til forhold som hemmer eller fremmer virksomhetenes måloppnåelse. For tradisjonelle cellekontorløsninger kan jeg nevne begrensningen i endringsmuligheter som en hemmer for virksomheten. For kontorbygg med åpne løsninger kan jeg nevne innemiljø som ikke fullt er tilfredstillende for brukerne, dette hemmer virksomheten i sine daglige gjøremål. Det er interessant å se at begge informantgrupper er tilfredse med støttefunksjonene og hvordan de brukes, og i dette studiet er det funnet likheter mellom de to casene for å fremme til verdiskaping. Kapittelet med konklusjoner og anbefalinger viser vurderingene mine ut ifra ståstedet jeg har i den tiden da oppgaven ble gjennomført. Med ståsted er det tatt i betraktning oppgavens avgrensning og omfang.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEt åpent kontorlandskap og et cellekontor - Studie av brukskvalitet av to kommunale kontorarbeidsplassernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Architecture and building technology: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record