Show simple item record

dc.contributor.advisorHovden, Jorid
dc.contributor.authorHøydal, Cecilie Øksnevad
dc.date.accessioned2021-09-28T17:35:35Z
dc.date.available2021-09-28T17:35:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80187349:9963346
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784611
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om forming av kroppsbilde hos jenter som deltar i idrett og trening. Bakgrunnen for oppgaven er det stadig økende fokuset på kropp i dagens samfunn, hvor kroppsmisnøye er særlig fremtredende blant jenter. Studien undersøker betydningen av sosiale aktører i formingen av jenters kroppsidealer og kroppsbilde, og hvordan deltakelse i idrett og trening kan påvirke kroppsbildet. For å gi svar på dette har jeg benyttet meg av kvalitative forskningsintervju av ti jenter i alderen 18 og 19 år, hvor fem driver med konkurranseidrett og fem trener på treningssenter. Datamaterialet blir tolket i lys av tidligere forskning om hvordan ulike sosiale aktører, idrett og trening påvirker kroppsbildet, og to teoretiske perspektiver på kroppsbilde; et sosiokulturelt perspektiv og et feministisk perspektiv. Oppgavens hovedfunn viser hvordan sosiale aktører oppleves å fremstå både som en risiko og beskyttende i formingen av jenters kroppsbilde. Jentene erfarer at både sosiale medier, gutter og venninner kommuniserer tvetydige og restriktive normer og forestillinger knyttet til kvinnekroppens utseende. Det kvinnelige kroppsidealet blir beskrevet som en slank, trent og formfull kropp, som samtidig ikke skal være for muskuløs og maskulin. Internaliseringen av idealet fører til et press om å ha en kropp som er sosialt akseptert og påvirker kroppsoppfatningen negativt for noen, mens andre motstår dette presset og blir inspirert til trening. Sosiale aktører som foreldre og trenere oppleves som støttende bidragsytere i sin måte å kommunisere et avslappende forhold til kropp. Studien illustrerer at trening og idrett påvirker kroppsbildet positivt. Dette innebærer en opplevelse av økt fysisk kompetanse, mestring og bevegelsesglede. Trening blir også sett på som en metode for å få en trent og slank kulturelt akseptert kropp og slik bli mer tilfreds med kroppens utseende. I kontrast til jentene som trener på treningssenter, var flere av de idrettsaktive mindre opptatt av instrumentelle motiver orientert mot kroppens utseende og synes å ha en sterkere bevissthet rettet mot kroppens funksjonalitet. Studien viser likevel at noen av jentene opplever at deres muskuløse og presterende kropp ikke harmonerer med den feminine idealkroppen i samfunnet. Disse opplever kroppstilfredshet innenfor trenings- og idrettskonteksten, samtidig som de erfarer bekymringer rundt kroppens utseende i sosiale situasjoner utenfor idretten.
dc.description.abstractThis master’s thesis explores influences on body image among girls participating in sports and exercise. The background of the thesis is the increasing body focus in today’s society, where body dissatisfaction is particularly prominent among girls. The study examines the role of social agents in the formation of girl’s body ideals and body image, and how body image is influenced by sport and exercise participation. To answer this, I have used qualitative research interviews of ten girls aged 18 and 19 years, consisting of five competitive athletes and five exercising at gyms. The data material is interpreted in the light of previous research on how different social agents, sports and exercise influence girls body image, and two theoretical perspectives on body image; a sociocultural perspective and a feminist perspective. The main findings indicate how social agents are perceived to appear both as a risk and as a protector in the influence of girl’s body image. The girls experience that both social media, boys and female friends communicate ambiguous and restrictive norms and notions related to the appearance of the female body. The female body ideal is described as slender, fit and curved, which at the same time should not be too muscular and masculine. Internalization of this ideal leads to negative pressure to achieve a body that is socially accepted and affects own body perception negatively for some, whilst others resist this pressure and are inspired to exercise. Social agents such as parents and coaches are perceived as supportive contributors in their way of communicating a relaxed relationship with the body. The study illustrates that exercise and sports have a positive influence on body image. This includes an experience of increased physical competence, mastery of the body and joy of movement. Exercise is also seen as a way to get a culturally accepted fit and slender body, and thus become more satisfied with one’s appearance. In contrast to the girls exercising at gyms, several of the athletes placed less emphasis on instrumental motives oriented towards the body’s appearance and seem to have a stronger awareness directed towards the body’s functionality. Nevertheless, the study shows that some of the girls experience that their muscular and performing body does not harmonize with the feminine ideal body in society. These girls experience body satisfaction within the training and sports context, while at the same time experiencing concerns about the body’s appearance in social situations outside of sports.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePrestasjon eller presentasjon?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record