Show simple item record

dc.contributor.advisorMagin, Melanie
dc.contributor.authorJønland, Ine
dc.date.accessioned2021-09-28T17:35:13Z
dc.date.available2021-09-28T17:35:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80181548:50160923
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784603
dc.description.abstractDa koronapandemien traff Norge visste vi lite om hvordan dette kom til å påvirke hverdagen vår. Over ett år senere vet vi fortsatt lite om hvilke konsekvenser dette har medført, og flere lever fortsatt under strenge smittevernstiltak. Et av de strengeste tiltakene var å stenge både grunnskoler, videregående skoler og universiteter. Undervisningen foregikk digitalt, og soverommene ble de nye klasserommene. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å undersøke om det har oppstått digitale skiller mellom barneskoleelever som følge av pandemien. For å besvare problemstillingen har jeg intervjuet syv barneskolelærere. Disse har jeg hovedsakelig fått kontakt med gjennom ulike Facebook-grupper og ved å sende e-post til flere barneskoler. Utformingen av intervjuguiden ble gjort ved hjelp av grundig gjennomgang av konseptet digitale skiller, og tidligere forskning om hjemmeskolen i Norge. Jeg har også utformet et rammeverk knyttet til digitale skiller, som består av tre ulike deler; tilgang til IKT, digital kompetanse og bruk av IKT. Funnene viser at tilgang til IKT er den delen av digitale skiller som er minst fremtredende i norske skoler. Selv om skolene ikke hadde stor nok dekning av utstyr, opplevde ingen av lærerne at elevene ikke hadde en mobil enhet å arbeide på. Dette takket tilgangen elevene hadde til datamaskiner og Internett hjemmefra. Med tanke på digital kompetanse opplevde lærerne at både deres og elevenes ferdigheter knyttet til IKT ble bedre under hjemmeskolen. Det er likevel store variasjoner i den digitale kompetansen mellom ulike skoler og klasser. Siste del i rammeverket viser at bruken av IKT også varierte. Dette har sammenheng med tidligere bruk, lærernes kompetanse knyttet til IKT, og hver enkelt lærers initiativ. Elevene er i stor grad avhengig av foreldrene med tanke på skolearbeid, og dette var mer fremtredende under hjemmeskolen. Det er en felles enighet om at de elevene som håndterte hjemmeskolen best, var de som hadde tettest oppfølging hjemmefra. Denne studien viser at digitale skiller i liten grad handler om skolenes infrastruktur. De digitale skillene oppstår mellom skoler og klasser ut ifra ulikheter i den digitale kompetansen og bruken av IKT.
dc.description.abstractWe knew little about how the corona pandemic would affect our everyday lives when it hit Norway in 2020. We still know little about the consequences one year later, and several still live under strict infection control measures. One of the most stringent measures was to close primary schools, upper secondary schools and universities. The teaching took place digitally, and the bedrooms became the new classrooms. Therefore, the purpose of the thesis has been to investigate whether there have been digital variations between primary school students due to the pandemic. To answer the research question, I interviewed seven primary school teachers. I have mainly gotten in touch with them through various Facebook groups and sent e-mails to several primary schools. I did the interview guide's design through a careful review of the concept of the digital divide and previous research on the home school in Norway. I have designed a framework related to digital divide, consisting of three different parts; access to ICT, digital competence, and ICT use. The findings show that access to ICT is the part of digital units that is least prominent in Norwegian schools. Although the schools did not have adequate equipment coverage, none of the teachers felt that the students did not have a mobile device to work with. This is thanks to the students' access to computers and the Internet from home. Concerning digital competence, the teachers experienced that both their and the students' skills related to ICT improved throughout the home school. However, there are significant variations in the digital competence between different schools and classes. The last part of the framework shows that the use of ICT differed. This is related to previous use, the teachers' competence related to ICT, and each individual teacher's initiative. The students are mainly dependent on their parents in schoolwork, which was more prominent during home school. There is a common agreement that the students who handled the home school best were the ones who had the closest follow-up from home. This study shows that digital divides are to a small extent about the schools' infrastructure. The digital differences arise between schools and classes based on differences in digital competence and ICT use.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHjemmeskole under koronapandemien
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record