Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoses, Jonathon
dc.contributor.authorUr, Marie Norum
dc.date.accessioned2021-09-28T17:34:26Z
dc.date.available2021-09-28T17:34:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80180343:27629972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784570
dc.description.abstractI mars 2020 ble Norge rammet av koronapandemien. I et forsøk på å gjøre smittesporing raskere og mer effektivt, lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) og Helse- og omsorgsdepartementet en applikasjon kalt Smittestopp den 16.april samme år. Etter kun to måneder ble appen deaktivert etter at FHI mottok et forbud mot å behandle personopplysninger fra Datatilsynet. Denne masteroppgaven studerer hvordan norske myndigheter vurderte retten til helse og retten til privatliv i utviklingen av den første versjonen av applikasjonen Smittestopp. Ved å ta i bruk eliteintervju og dokumentanalyse studerer jeg aktørenes holdninger knyttet til risikoen for helse og risikoen for personvern på tre forskjellige tidspunkter (april 2020, juni 2020, mars 2021). Funnene tyder på at aktørene som var involvert, representert ved Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Datatilsynet og Simula Research Laboratory (Simula) (teknologisk utvikler av appen), prioriterte helse i starten av pandemien. Da smittetallene sank drastisk utover sommeren kan vi se en holdningsendring hos Datatilsynet og Simula i retning personvern. Helsemyndighetene viste ikke tegn til å endre prioritering, og var uenig i forbudet fra Datatilsynet. Studien viser at myndighetene må ta stilling til hverandre, til tross for at de representerer forskjellige interesser.
dc.description.abstractIn March 2020, Norway was hit by the corona pandemic. To make infection detection faster and more efficient, the National Institute of Public Health and the Ministry of Health and Care Services launched an application called Smittestopp on 16th April the same year. After only two months, the app was deactivated after the National Institute of Public Health received a ban on personal processing data from the Norwegian Data Protection Authority. This master's thesis studies how the Norwegian authorities assessed the right to health and the right to privacy in developing the first version of the application Smittestopp. Using elite interviews and document analysis, I study the actors' attitudes related to the risk to health and the risk to privacy at three different times (April 2020, June 2020, March 2021). The findings indicate that the actors involved, represented by the National Institute of Public Health, the Ministry of Health and Care Services, the Norwegian Data Protection Authority, and Simula Research Laboratory (Simula) (technological developer of the app), prioritize health at the start of the pandemic. As infection rates dropped drastically over the summer, we can see a change in the attitude of the Data Protection Authority and Simula in the direction of privacy. The health authorities showed no signs of changing priorities and disagreed with the Norwegian Data Protection Authority ban. The study shows that the authorities must take a stand on each other, even though they represent different interests.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSmittestopp eller smitteflopp? En casestudie av Smittestopp-appen under koronakrisen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel