Show simple item record

dc.contributor.advisorTheisen, Ole Magnus
dc.contributor.advisorBakken, Ingrid Vik
dc.contributor.authorArnesen, Hanna Stangebye
dc.date.accessioned2021-09-28T17:32:58Z
dc.date.available2021-09-28T17:32:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54524029:22977079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784529
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utvider den nåværende forskningslitteraturen om seksuell vold ved å analysere den lokale utbredelsen av seksuell vold i væpnet konflikt og utplasseringsmønstrene til FNs fredsbevarende operasjoner i Afrika mellom 1994 og 2009. Jeg argumenterer for at effekten av de fredsbevarende operasjonene består av lokale mekanismer som dermed lar seg bedre forklare i en analyse på lokalt nivå. Fredsbevarende operasjoner kan redusere seksuell vold i konflikt på to måter. For det første, gjennom å påvirke motivasjonen til individer eller grupper, samt strategisk utført seksuell vold. For de andre, gjennom om å endre muligheten til å utføre seksuell vold. Fredsbevarende operasjoner gjør dette ved å fungere som et avskrekkende middel og ved å skape fysiske barrierer mellom konfliktaktører og lokalbefolkningen. Jeg argumenterer for at disse mekanismene krever en nærhet mellom de fredsbevarende styrkende og lokalbefolkningen. Derfor må dette undersøkes på lokalt nivå. Videre argumenterer jeg for at disse mekanismene påvirker regjeringsstyrker og opprørsgrupper på ulik måte. Ved å bruke det geokodede datasettet Sexual Violence in Armed Conflict dataset (GEO-SVAC), er det mulig å oppgi både omtrent hvor, hvilken alvorlighetsgrad, og hvilken konfliktaktør som har utført den seksuelle volden (Bahgat, Nordås, & Østby, 2016). Dette geokodede datasettet har hittil ikke blitt brukt i publiserte studier, mens det orginale SVAC-datasettet er hyppig brukt i studier av seksuell vold i konflikt. Datasettet er kombinert med det nylig publiserte geokodede Peacekeeping Operations dataset 1.2 (GEO-PKO), som er det mest omfattende datasettet av sitt slag, og gjør det mulig å undersøke nye spørsmål om fredsbevarende operasjoner og deres effekt på et subnasjonalt nivå (Cil, Fjelde, Hultman, & Nilsson, 2019). Ved å bruke såkalte matching-teknikker og fixed effects-estimatoerer til å kontrollere for mulig ikke-tilfeldig utplassering av fredsbevarende styrker, viser denne analysen at tilstedeværelse av fredsbevarende styrker reduserer sannsynligheten for at seksuell vold blir utført. Jeg finner også at fredsbevarende styrker reduserer seksuell vold utført av opprørsgrupper, men det er uklart hvorvidt de fredsbevarende styrkene er mer effektive når det kommer til å redusere seksuell vold utført av opprørsgrupper sammenliknet med den som er utført av regjeringsstyrker. Effekten av størrelsen på troppene er svært svak, og synes ikke å ha noen signifikant effekt i denne analysen.
dc.description.abstractThis thesis expands the current literature on sexual violence by analysing the local prevalence of sexual violence in armed conflict and the deployment patterns by United Nation (UN) peacekeeping operations in Africa between 1994 and 2009. I argue that the effect of peacekeepers has local mechanisms, which are better explained in a local-level analysis. I suggest that peacekeeping operations reduce sexual violence by affecting the motivation for individuals, groups and strategically perpetrating sexual violence, and by changing the opportunity to commit sexual violence. Peacekeeping operations do so by acting as deterrents and creating physical barriers between the conflict actors and the local population. These mechanisms require a close proximity between peacekeeping forces and locals. This will therefore need to be addressed at a local-level. Further, I argue that these mechanisms affect government and rebel groups differently. Using the geocoded Sexual Violence in Armed Conflict dataset (GEO-SVAC), which has not been used in a published analysis to date, combined with the newly published geocoded Peacekeeping Operations dataset 1.2 (GEO-PKO) allows for exploring new questions about peacekeeping operations and their effects at the subnational level (Bahgat, Nordås, & Østby, 2016; Cil, Fjelde, Hultman, & Nilsson, 2019 ). By means of the matching techniques and fixed effects estimators to account for possible non-random deployment of peacekeeping operations, the analysis shows that the presence of peacekeepers reduces the likelihood of sexual violence being perpetrated. I also find that peacekeepers are able to reduce prevalence of sexual violence perpetrated by rebel groups, although it is unclear whether peacekeepers are more effective at reducing rebel perpetrated sexual violence then government perpetrated sexual violence. When analysing the effect of troop strength, the effects found in this thesis were very small and where not statistically significant.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleCreating Safe Spaces? The Effect of Local Peacekeeping on Sexual Violence in Armed Conflict, Africa 1994-2009
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record