Show simple item record

dc.contributor.advisorRye, Johan Fredrik
dc.contributor.advisorStachowski, Jakub
dc.contributor.authorTverå, Terje
dc.date.accessioned2021-09-28T17:32:30Z
dc.date.available2021-09-28T17:32:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54600024:22221456
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784511
dc.descriptionFull text available on 2100-12-31
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan rusavhengiges forholder seg til velferdsstaten. Studien er basert på et kvalitativt forskningsdesign; en etnografisk inspirert go-along. Der jeg fulgte fem nåværende eller forhenværende rusavhengige gjennom deres hverdag, og i deres bruk av gatenære tilbud. Problemstillingen for oppgaven, er: hvordan forholder rusavhengige seg til velferdsstaten? Det teoretiske rammeverket består av Esping-Andersens (1990) typologisering av velferdskapitalisme, Bourdieus (1993) konsept om «statens venstre og høyre hånd», Foucaults (2008) skissering av statens autoritative funksjon gjennom konseptet biopolitikk, og til slutt et perspektiv på utenforskapet gjennom Beckers (1963) forståelse av sosiale avvik, og Marx & Engels (2004) skissering av begrepet «lumpenproletariat». Studien fremhever at rusavhengige er kritiske til- men samtidig er avhengige av velferdsstaten. Denne dissonansen kommer til syne i måten informantene foretrekker ikke-statlige tilbud i hverdagen, men likevel uttrykker en tydelig avhengighet av velferdsstatens goder; som økonomi, medisiner og hjelp til bolig. Informantene uttrykker en frykt og misnøye med å bli kontrollert av velferdstilbudene som skal behandle dem. De opplever at kategoriseringen av rusavhengighet som en sykdom, legitimeres av staten for å gripe inn i livene deres. Dette gjør seg tydelig i deres ambivalente forhold til legemiddelassistert rehabilitering (LAR), der de føler at de kontrolleres gjennom regelmessige blod- og urinprøver. I studien argumenterer jeg for at statens politiske håndtering av rusavhengige bidrar til informantenes ambivalente forhold til velferdsstaten. De er avhengig av tilbudene – men motsetter seg den velferdsstatlige operasjonaliseringen. Dette er interessant tatt i betraktning rusreformen «Fra straff til hjelp» som tilrettelegger for endring i myndighetenes reaksjoner på rusavhengige (NOU 2019: 26), Konsekvensen av denne ambivalensen fører til at informantene blir fanget mellom av sine to avhengigheter. Avslutningsvis stiller jeg spørsmålet om velferdsstatens roller som den disiplinerende aktør og pleiende behandler lar seg forene i møte med rusavhengige.
dc.description.abstractThis master thesis examines drug addicts’ relation to the Norwegian welfare state, through their use of street-level initiatives. The study is based on a qualitative research design; an ethnographically inspired go-along, following five ongoing or previous drug addicted street magazine vendors during their daily work life. The central research question is how can we understand drug addicts’ relation to the Norwegian welfare state? The theoretical framework includes Esping-Andersen’s (1990) concepts on welfare capitalism, Bourdieu’s (1993) dichotomizing of the “left and right hand” of the state, Foucault’s (2008) contribution on modern states authoritative function through biopolitics, and finally a perspective on outsiders through Becker’s (1963) concept on social deviance and the Marxistic (2004) notion of the “lumpenproletariat”. The study highlights key features in drug addicts’ management of their daily life. It appears that they have a conflicted view on the welfare state. They are both highly dependent on welfare initiatives, especially for medicine, housing, and income, yet very critical of the same initiatives. They express a fear of being controlled by the government. This dissonance is embodied in their daily use of street-level initiatives in the way that they try to avoid governmental intervention. Despite their critical view on the welfare state, they express that they have no choice but to conform to the government’s rules to be a recipient of these initiatives and accommodations. They express that drug addiction as a diagnosed illness, warrants governmental intervention. This is highlighted in their enrolment in the Norwegian Methadone Maintenance Treatment (LAR), to which they criticize the program and the drugs used, but still are deeply dependent on the drugs to avoid abstinence. Because of this, I argue that drug addict’s ambivalence towards the Norwegian welfare state, and especially with an ongoing drug addiction, makes them feel trapped between a rock and a hard place. The theme of this master thesis is sociologically relevant as it highlights key features of the structure of the welfare state and how marginalized outsiders use welfare initiatives. Especially regarding the ongoing drug reform that proposes a shift in focus from punishment to treatment (NOU 2019: 26). My final remarks, concerns whether the welfare state’s roles as both a disciplinary and a care giver, are incompatible in welfare distribution.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFanget mellom to avhengigheter: En kvalitativ studie av rusavhengiges forhold til velferdsstaten gjennom deres bruk av gatenære tilbud
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record