Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjertø, Anne Lise
dc.contributor.advisorRosmæl, Runa Merete
dc.contributor.authorEckhoff, Rebekka Wiik
dc.contributor.authorKnudsen, Bettina Eikefet
dc.date.accessioned2021-09-25T16:59:05Z
dc.date.available2021-09-25T16:59:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82853603:4828522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783535
dc.description.abstractBacheloroppgaven er utført ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon spesiell biokjemi ved St. Olavs Hospital. I denne holdbarhetsundersøkelsen ble det undersøkt hvor lenge hormonet aldosteron er holdbart i serum når det er oppbevart i romtemperatur og analyseres på UHPLC-MS/MS. Holdbarheten ble undersøkt i tre forskjellige oppbevaringsmetoder; serum avpipettert fra serumrør uten gel, serum oppbevart på gelrør og serum avpipettert fra gelrør. For å se om oppbevaring over tid i romtemperatur ga signifikant utslag på resultatene ble prøvematerialet oppbevart i romtemperatur inntil fire døgn. Hver 12. time ble tre alikvoter per deltaker fryst ned for lagring frem til analysering, én for hver oppbevaringsmetode. I en tidligere holdbarhetsundersøkelse av aldosteron fra 2017, utført ved Seksjon spesiell biokjemi, St. Olavs hospital, fant seksjonen ut at aldosteron ikke er holdbart i serum på gelrør i romtemperatur i tre døgn. Prøver sendes rutinemessig til laboratoriet med post fra helsetjenestene i distriktet. Disse sendes romtemperert på serumrør med gel. Ved helg og høytid kan postgangen strekke seg over 3-4 dager. Det er derfor ønskelig å nærmere undersøke holdbarheten av prøvematerialet som skal benyttes til analysering av aldosteron, og se om det eventuelt må settes andre krav for preanalytisk behandling av materialet. I studien deltok 20 friske, frivillige ansatte ved Avdeling for medisinsk biokjemi. Det ble tatt venøst blod i åtte rør per deltaker; tre serumrør uten gel og fem serumrør med gel. Alle prøvene ble nummerert for å sikre anonymitet. Etter sentrifugering ble serum alikvotert i eppendorfrør som ble oppbevart i romtemperatur frem til det ble fryst i -80 °C for å stanse alle biologiske prosesser. Alikvotene ble fryst ned 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 og 96 timer etter sentrifugering. Den første prøven som ble fryst like etter sentrifugering ble benyttet som nullprøve i beregningene. Analyseresultatene viste at alle enkeltprøver holdt seg innenfor tillatt totalfeil, og gjennomsnittsverdiene med tilhørende 90 % konfidensintervall var innenfor tillatt bias for alle analysetidspunkt. Holdbarhetsundersøkelsen antyder at aldosteron er holdbart i serum oppbevart i romtemperatur til og med fire døgn (96 timer), for alle de tre oppbevaringsmetodene.
dc.description.abstractThe bachelor thesis was performed at Department of Medical Biochemistry, Section Special Biochemistry at St. Olavs Hospital in Trondheim. This stability study examined how long the hormone aldosterone lasts in serum when stored at room temperature and analyzed on UHPLC-MS/MS. The stability was examined on three different pre-analytical storage methods; serum taken on serum tubes without gel, serum in serum tubes with gel and serum taken on serum tubes with gel but moved to eppendorf tubes after centrifugation. To see if storage over time at room temperature had a significant effect on the results, the sample material was left at room temperature for up to four days. Every 12 hours, three aliquots per participant was frozen so that they could be stored until analysis, one per storage method. A previous stability study from 2017 examining the specimen stability of aldosterone in serum performed by the Section special biochemistry, showed the stability of aldosteron in serum was less than three days. Samples are routinely sent to the laboratory from the health service in the district by mail in serum tubes with gel. The delivery by mail can take up to 3-4 days, when including holidays and weekends. It is therefore desirable to closer examine the specimen stability of aldosterone in serum, and investigate if new criteria for preanalytical processing of the specimen is needed. This study involved 20 healthy, volunteers from the Department of Medical Biochemistry. Eight tubes of venous blood were taken per participant: three serum tubes without gel and five serum tubes with gel. All samples were numbered to ensure anonymity. After centrifugation, serum was aliquoted into eppendorf tubes to be stored at room temperature until frozen to -80 ° C to stop all biological processes. The aliquots were frozen at 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96 hours after centrifugation. The first sample frozen immediately after centrifugation was used as a reference sample in the calculations. The analysis results showed that all individual samples remained within the permitted total error, and all the average values and 90 % confidence interval remained within the permitted bias for all time periods. The study indicates that aldosterone is stable in serum stored at room temperature for four days (96 hours), for all three storage methods.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHoldbarhetsundersøkelse av aldosteron i serum oppbevart ved romtemperatur
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel