Show simple item record

dc.contributor.advisorHauge, Solveig Bye
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorKvangarsnes, Kristine
dc.contributor.authorMowes, Layth
dc.date.accessioned2021-09-25T16:58:56Z
dc.date.available2021-09-25T16:58:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83595591:83601300
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783531
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag: Rusmidler er stoffer som påvirker kroppen ved å stimulere eller dempe sentralnervesystemet. Disse stoffene kan brukes innen medisin, men kan også skape avhengighet ved langvarig buk og blir dermed meget skadelig både fysisk og psykisk. Stoffene kan påvises i flere biologiske materialer. Seksjon for kromatografi i Stavanger universitet sykehus SUS måler hovedsakelig rusmidler i urin. Urinprøvene oppbevares i kjøleskap, og det er ønskelig å undersøke hvor lenge urinprøvene er holdbare. Ved et tidligere forsøk på holdbarheten av rusmidler i urin fant de ut at rusmidler er holdbare i en uke. Endringer i leveransen av urinprøver har ført til at urinprøvene blir stående lenger i kjøleskap hos rekvirentene før de ankommer laboratoriet på SUS. Som følge av dette ønsket seksjonen å utføre et nytt forsøk der de tester holdbarheten på rusmidler i urin i 21 dager. Holdbarhetsforsøket ble utført to ganger for å få mest mulig prøver og hvert forsøk varte 21 dager. Prøvene ble oppbevart kjølig ved 4-8 °C gjennom hele forsøket og ble behandlet som rutine prøver. De ble opparbeidet med pipetteringsrobot Tecan Evo freedom og sjekket for nitritt, hver gang de ble analysert. Rusmidler ble målt i de opparbeidede prøvene ved bruk av LC-MS/MS og LC-timsTOF. Resultatene av holdbarhetsforsøket ble behandlet med statistiske metoder (Batch vs A) fra Noklus, der man studert forandringer i gjennomsnittsverdier og enkeltverdier. Ved å studere disse verdiene som ble fremstilt i grafer, kunne vi til slutt konkludere om rusmidlene var holdbare i 21 dager eller ikke. Det ble funnet mange rusmidler i urinprøvene. Noen av disse stoffene kunne vi ikke bruke, fordi de var i mindre antall og dermed lite data til å bestemme holdbarheten deres. Mens andre stoffer som: diazepam, nordiazepam, oxazepam, temazepam, buprenorfin og norbuprenorfin fantes i flere prøver og dermed klarte vi å samle nok data på. Med tillatt bias på 10% og tillatt totalfeil på 30% visse disse stoffene seg å være holdbare i 21 dager i kjøleskap, utenom diazepam som krysset grensen for tillatt bias på dag 5. Ved en ny vurdering av diazepam, der vi satt tillatt bias på 15% istedenfor 10%, oppfylte den kravene og da var den også holdbar i 21 dager i kjøleskap.
dc.description.abstractSummary: Drugs are substances that affect the body by stimulating or increasing the central nervous system. These drugs can be used within medicine, but it can also lead to addiction with long term use and can be extremely harmful to the body. This can lead to physical and mentally illness, and the drugs can be detected in several biological materials. The section for chromatography in Stavanger university hospital SUS, mainly measures the drug substances in the urine. The urine samples get stored in a refrigerator, and it is desirable to examine how long the urine samples are durable. By a previous attempt to check the durability of drug substances in the urine, they found out that the substances last for one week. There have been some changes in the delivery routine for urine samples to the hospital, which leads to the urine samples having to stay longer in the refrigerator at the requisitioners before they arrive at the laboratory at SUS. Because of this the section wishes to do a new attempt to test the durability for the drug substances in the urine for 21 days. The durability test was performed two times to find as many as possible substances, and each of the attempts lasted for 21 days. The samples were kept cool, with a temperature of 4-8°C through the whole experiment and got treated as routine samples. They got prepared by Tecan Evo freedom and checked for nitritt, each time they got analyzed. We used LC-MS/MS and LC-timsTOF to analyze the drug substances in urine samples. The results of the durability test were treated by statistical methods (Batch vs A) from Noklus, by studying changes in the average values and single values. By studying the values that were shown in the graphs, we could in the end conclude if the drug substances were durable for 21 days or not. It was found many drug substances in the urine samples, but some of them we couldn’t use. The reason we couldn’t use it, is because they were in smaller numbers and had too little data to tell about their durability. But while the other substances as: diazepam, nordiazepam, oxazepam, temazepam, buprenorfin, and norbuprenorfin, was found in several samples and we manage to get enough data out from these. With a permitted bias 10% and a permitted total error 30%, these substances proved to be stable for 21 days in refrigerator, except for diazepam which crossed the limit of permitted bias on day 5. In a new assessment of diazepam, where we set the permitted bias 15% instead of 10%, proved diazepam to be stable for 21 days in refrigerator.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRusmidler- holdbarhetsforsøk i urin
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record