Show simple item record

dc.contributor.advisorReed, Nina Petersen
dc.contributor.authorKarlsen, Thea Grindborg
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:00Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:23733110
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783441
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSAMMENDRAG Introduksjon/bakgrunn: Barn med utviklingshemming blir ofte tatt ut av klassen, da undervisningen ikke er tilrettelagt. Jeg vil derfor se nærmere på hvilken tilrettelegging barn med utviklingshemming har behov for, og hva vernepleieren kan bidra i arbeidet i skolen. I tillegg fant jeg ut at det var lite artikler rundt dette, og ville derfor belyse hva en vernepleier kan bidra med. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilken tilrettelegging barn med utviklingshemming trenger i skolen, og hva vernepleieren kan bidra med i dette arbeidet. Metode: Oppgavens metode er litteraturstudie, det ble brukt fem vitenskapelige artikler for å belyse problemstillingen. Resultater: Ut ifra de resultatene som ble gjort fra de vitenskapelige artiklene, var det tre temaer som var relevante. Temaene var 1. barnets behov, 2. tilrettelegging i skolen for barn med utviklingshemming og 3. vernepleierens bidrag. Konklusjon: Barn med utviklingshemming har mange av de samme behovene som de andre i klassen. Blant annet trygghet, selvbestemmelse, sosial tilhørighet og frihet og autonomi. For å få til dette kan man tilrettelegge og støtte barna til det. Vernepleieren kan bistå læreren, og være en ressurs i skolen, med sin kompetanse, gjennom å fremme mestring, helse og livskvalitet, deltakelse, selvbestemmelse, trygghet, samtidig som man har kompetanse om utviklingshemming. Nøkkelord: Utviklingshemming, tilrettelegging, skole, vernepleierens bidrag
dc.description.abstractABSTRACT Introduction/background: Children with intellectual disabilities are often taken out of class when teaching cannot be adapted to their needs. I therefore want to take a closer look at the accommodations children with intellectual disabilities require, and how the intellectual disability nurse can contribute to the classroom. I also discovered there are few scientific papers regarding this topic, and I therefore wanted to explain how a intellectual disability nurse may contribute. Purpose: The purpose of this bachelor’s thesis is to explain which facilitation children with intellectual disabilities needs require from their school, and how an intellectual disability nurse can contribute with this labor. Method: The method of the assignment is literature study; five scientific papers were used to explain the thesis question. Results: From the results found in the scientific papers, three topics were relevant. These topics were the 1. child’s needs, 2. facilitation in school for children with intellectual disability and 3. the contribution of intellectual disability nurse. Conclusion: Children with intellectual disabilities share many of the same needs as the other children. Among these are assurance, self-determination, social affiliation, freedom and autonomy. To achieve this one has to accommodate and support the children. The disability nurse, through their competence, may help the teacher, and may serve as an asset to the school by promoting mastery, health and quality of life, participation, self-determination, assurance while maintaining the required competency for intellectual disabilities. Keyword: Intellectual disability, facilitation, school, intellectual disability nurse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilrettelegging for barn med utviklingshemming i skolen, og vernepleierens bidrag.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record