Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaasbøll, Jannike
dc.contributor.advisorRamsøy-Halle, Hege
dc.contributor.authorSlotte, Sebastian
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:48Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78586759:30508916
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783434
dc.descriptionFull text available on 2075-06-13
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Forskning viser at menn er overrepresentert i statistikk om ulike psykososiale problemer, og underrepresentert i statistikk om hjelpesøking og mottagelse av hjelp fra hjelpetjenester. Det foreligger en mangel på kvalitative studier og kunnskap om temaet i forbindelse med unge menn uten erfaring med hjelpesøking eller mottagelse av hjelp fra hjelpetjenester for psykososiale problem. Målet med studien er derfor å utforske tanker, holdninger og erfaringer rundt barrierer og fasiliterende faktorer knyttet til hjelpesøking og mottagelse av hjelp for psykososiale problem fra hjelpetjenester blant unge menn mellom 16 til 18 år i Norge. Metode: Tre fokusgruppeintervju ble avholdt i Bergen, Norge, og hvert av dem inkluderte fire deltakere i hver gruppe (N=12) mellom 16-18 år uten erfaring med hjelpesøking, eller mottagelse av hjelp, fra hjelpetjenester for psykososiale problem. Tema som ble belyst I intervjuguiden er problemdefinering, barrierer og fasiliterende faktorer knyttet til hjelpesøking og mottagelse av hjelp, og preferanser i forbindelse med strukturelle faktorer og hvordan hjelpen gjennomføres i hjelpetjenester for psykososiale problem. Data ble analysert i henhold til retningslinjer for systematisk tekstkondensering. Resultater: Deltakerne uttrykte barrierer i forbindelse med mangel på psykisk helsefremmende kunnskap, sosiale normative barrierer, avmakt, mangel på kunnskap om hjelpesøking og kontroll over hjelpesøking som prosess, og risiko for potensielle sosiale konsekvenser grunnet stigma. Deltakerne fremhevet fasiliterende faktorer som autonomi, diskresjon, anonymitet, kontroll og enkel kontaktetablering. Fasiliterende faktorer og praktiske implikasjoner om tilgang, tilnærminger i hjelpeapparatet og strukturelle faktorer i hjelpetjenestene inkluderer oppsøkende hjelpetjenester, muligheten for å motta hjelp i deres naturlige kontekst, tilgjengelighet, og normaliserte og systematiske tilbud om hjelp. Konklusjon: Unge menn opplever variasjon i forbindelse med barrierer og fasiliterende faktorer for hjelpesøking og mottagelse av hjelp. Det er behov for å evaluere, utvikle og revidere eksisterende hjelpe tjenester til unge menns variasjon og preferanser blant barrierer og fasiliterende faktorer for å forebygge psykososiale problem som eksempelvis selvmord blant unge menn. Nøkkelord: Hjelpesøking, psykososiale problem, hjelpetjenester, unge menn
dc.description.abstractAbstract Background: Research show that men are overrepresented in the statistics of different psychosocial problems, and underrepresented in statistics of help-seeking and receiving help from primary health care. The knowledge about helps-seeking process among adolescent men with no experience regarding help-seeking or receiving help for psychosocial problems is limited. The aim of this study is therefore to explore thoughts, attitudes and experiences regarding barriers and facilitating factors towards help-seeking and receiving help for psychosocial problems from help services amongst males between the age of 16-18 years in Norway. Methods: Three focus group interviews were conducted in the city of Bergen, Norway, including four adolescent males between 16-18 years with no experience with help-seeking, nor receiving help from a help service for psychosocial problems, in each group (N=12). Topics highlighted in the interview guide was problem recognition and definitions, barriers and facilitating factors regarding help-seeking and receiving help, and preferences regarding structural factors and modes of delivery of help from help services for psychosocial problems. Data were analysed according to the Systematic Text Condensation method. Results: Participants experienced barriers towards the help-seeking process concerning lack of mental health literacy, social normative barriers, powerlessness, lack of knowledge about help-seeking and control over help-seeking as a process, and the risk of potential social consequences due to stigma. The participants emphasized facilitating factors including autonomy, discretion, anonymity, control and easy contact establishment. Facilitating factors and practical implications regarding access, modes of delivery and structural factors in help services include a need of outreaching help services, the possibility to receive help in the natural context, availability, and normalized and systematic offers of help. Conclusions: The adolescent males experience a broad variety of barriers and facilitating factors for help-seeking and receiving help. There is a need to evaluate, create and revise existing help services to adolescent male’s variation of barriers and preferences to prevent psychosocial problems like suicide among adolescent men. Keywords: Help-seeking, psychosocial problems, help services, adolescent males
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleBarriers and facilitators for seeking and receiving help for psychosocial problems among adolescent males: A focus group interview study
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel