Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Yngvar
dc.contributor.advisorBåtnes Solvang, Anna
dc.contributor.advisorMiljeteig, Cecilie
dc.contributor.authorAndersen, Rebekka
dc.date.accessioned2021-09-25T16:01:32Z
dc.date.available2021-09-25T16:01:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56277155:22623317
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782469
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet har blitt foreslått at de smittsomme og planktoniske copepodittene av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer, 1837) oppsøker overflaten fordi det er der laksevertene sannsynligvis vil være. I tillegg har det tidligere blitt foreslått at copepodittene fordeler seg i de øvre vannlagene om dagen og sprer seg nedover om natten, som er basert på prøvetakinger tatt på det lyseste om dagen og mørkeste om natten. Derfor ble det i denne studien designet og bygget et 12 m mesokosme som ble plassert i sjøen ved siden av en flytebrygge for å studere den kontinuerlige in situ vertikale migrasjonen til lakselus-copepodittene. På den eksperimentelle lokasjonen ble copepodittene eksponert for omkringliggende lysforhold som lignet forholdene på fiskeoppdrett. Den vertikale migrasjonen til copepodittene ble studert ved bruk av et avbildningssystem som ble brukt til å ta bilde av posisjonen dere langs dybdene av mesokosmet. To eksperimenter ble utført under omkringliggende lysforhold (behandling med naturlig lys), som ble for det meste utført på nattestid. I det tredje eksperimentet ble en kommersiell undervannslampe plassert ved 8 m dybde og skrudd på 11:00-14:00 and 23:00 02:00 (lampebehandling). Copepodittene i behandlingen med naturlig lys utførte ingen migrasjon og de høyeste tettheten ble observert nær overflaten både på dagtid og nattestid. I lampebehandlingen migrerte copepodittene nedover om kvelden før lampen ble skrudd på og oppover på dagtid. Dette viste at copepodittene utførte revers døgnmigrasjon. Lampen påvirket sannsynligvis den vertikale migrasjonen til copepodittene på nattestid, men ikke på dagtid. I behandlingene med naturlig lys ble copepodittene eksponert for små lysendringer, i tillegg til forstyrrende lys i området, som kan forklare hvorfor det ikke var noen tydelig endring i den vertikale migrasjonen. I lampebehandlingen påvirket ikke lampen copepodittene til å starte nedadgående migrasjon om natten. I tillegg fordelte copepodittene i lampebehandlingen seg dypere på dagtid og nattestid sammenlignet med copepodittene i behandlingen med naturlig lys, noe som kan indikere at lampen hadde en effekt på den vertikale migrasjonen.
dc.description.abstractThe infective and planktonic copepodids of the salmon lice Lepeophtheirus salmonis (Krøyer, 1837) have been suggested to seek out the surface water because that is where the salmonid hosts are likely to be. In addition, copepodids have previously been suggested to distribute in the upper water layers during the day and spread towards greater depths at night, based on samplings taken at the brightest time of day and darkest time of night. Hence, a 12 m transparent mesocosm was designed, built and placed into the sea next to a floating pier in order to study the continuous in situ vertical migration of the salmon lice copepodids. At the experimental location, the copepodids were exposed to ambient light conditions resembling the conditions at fish farms. The vertical migration of the copepodids was investigated by using an image system in order to take images of their position along the depths of the mesocosm. Two experiments where performed under ambient light conditions (natural light treatments), mostly during nighttime. In the third experiment, a commercial underwater lamp was placed at 8 m depth and turned on at 11:00-14:00 and 23:00 02:00 (lamp treatment). The copepodids in the natural light treatments performed no migration and the highest densities were found near the surface both during daytime and nighttime. In the lamp treatment, the copepodids performed downward migrating in the evening before the lamp was turned on and upward migration during daytime. This showed that the copepodids performed reverse diel vertical migration. The lamp appeared to influence the vertical migration of the copepodids during nighttime, but not during daytime. In the natural light treatments, the copepodids were exposed to relatively small changes in light, in addition to disturbing light in the area, which may explain why there were no clear changes in the vertical migration. In the lamp treatment, the lamp did not cause the copepodids to start migrating downwards during nighttime. In addition, the copepodids in the lamp treatment were distributed at greater depths during daytime and nighttime compared to the copepodids in the natural light treatments, which may indicate that the lamp had an effect on the vertical migration.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Effect of Natural and Artificial Light on in situ Vertical Migration of Salmon Lice (Lepeophtheirus salmonis) Copepodids
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record