Show simple item record

dc.contributor.advisorHamnes, Bente
dc.contributor.authorEk, Karoline Knatten
dc.date.accessioned2021-09-24T19:54:05Z
dc.date.available2021-09-24T19:54:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467873
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782437
dc.description.abstractIntroduksjon: Å være pårørende til pasienter i terminal fase kan være fysisk og psykisk krevende og de har også behov for informasjon og omsorg fra sykepleiere. Sykepleier bør kartlegge og fange opp pårørendes behov for støtte. Hensikt: Omsorg for pårørende er et viktig tema hvor det er behov for mer kunnskap. Hensikten med litteraturstudien er å undersøke hva sykepleier kan gjøre for å ivareta de pårørende. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende til pasienter i terminal fase?». Metode: Det er brukt litteraturstudie som metode i denne oppgaven. Det er gjort åpne og strukturerte søk i Cinahl og PubMed. Det er valgt ut fem forskningsartikler. Mest brukte søkeord: palliative care, professional-family relations, family centered care. Hovedresultat: Sykepleiernes holdning bestod hovedsakelig av respekt for døende pasienten og deres pårørende. Det er viktig å gi omsorg til hele familien som en enhet. Noen pårørende opplevde også å bli ignorert og ikke få tilstrekkelig informasjon. Å ivareta pasienten på en god måte har styrket de pårørendes egen følelse av ivaretakelse, men de ønsket også mer informasjon rundt pasientens behandling. Pårørende satte pris på å bli mottatt imøtekommende og bli anerkjent av sykepleierne. Konklusjon: Sykepleierens oppførsel, holdning, nonverbal og verbal kommunikasjon er alle med på å ivareta pårørende. De er i en sårbar situasjon og det kreves en del kunnskap hos sykepleieren for å tilnærme seg på en god og omsorgsfull måte. Det er viktig å gi informasjon tilpasset mottakeren og fange opp behov som kanskje ikke ytres høyt. Selv om det er pasienten som er sykepleierens hovedansvar må en likevel ta ansvar og dekke pårørendes behov.
dc.description.abstractdemanding and they also need information and care from nurses. The nurse should map and capture the relatives' need for support. Aim: Caring for relatives is an important topic where there is need for more knowledge. The purpose of the literature study is to investigate what a nurse can do to take care of the relatives. Research question: «How can the nurse take care of next-of-kin of patients in the terminal phase?». Method: The thesis is based on a literature study method. It has been done both open and systematic searches in Cinahl and PubMed. It has been selected five research articles. Main search words: palliative care, professional-family relations, family centered care. Main results: The attitude of the nurses consists mainly of respect for the dying patient and their relatives. It is important to provide care for the whole family as a unit. Some relatives also experienced being ignored and not receiving sufficient information. Taking care of the patient in a good way has strengthened the relatives' own sense of care, but they have also wanted more information about the patient's treatment. Relatives appreciated being received attentively and being recognized by the nurses. Conclusion: The nurse's behavior, attitude, nonverbal and verbal communication all help to take care of relatives. They are in a vulnerable situation and it requires that the nurse has some knowledge in able to approach the relatives in a good and caring way. It is important to provide information tailored to the recipient and capture needs that may not be expressed highly. Even if it is the patient who is the nurse's main responsibility, one must still take responsibility and cover the relatives' needs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier ivareta pårørende til pasienter i terminal fase?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record