Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristin Haugen
dc.contributor.authorSupakan Chauynakon
dc.date.accessioned2021-09-24T19:54:00Z
dc.date.available2021-09-24T19:54:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782433
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med demens? Dato : 20.05.21 Forfattere: Supakan Chauynakon Veileder(e): Kristin Haugen Stikkord/nøkkelord Demens, underernæring, hjemmeboende, hjemmesykepleie (3-5 stk) Antall sider /ord: 35 / 8790 Antall vedlegg: 1 Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Over 100 000 personer i Norge lider av demens, og trolig vil antallet fordobles innen 2050. Demens er en progressiv sykdom som resulterer i kognitiv tilbakegang slik at personene ikke klarer å opprettholde aktiviteter og daglige gjøremål. Personer med demens er en særlig utsatt gruppe med risiko for underernæring. Blant hjemmeboende eldre fører underernæring til økt behov for oppfølging fra hjemmetjenester. Hensikt: Å få mer kunnskap om hvordan sykepleier kan bidra for å forebygge unerernæring hos hjemmeboende pasienter med demens. Metode: en litteraturstudie består av sju forskningsartikler. Det er benyttet både kvaliative og kvantiative forskningartikler samt en review. Artiklene ble funnet med søkeord som: dementia, malnutrition, home care, eldre hjemmeboende, familieomsorgsgiver og eldre pasient. Resutalt: Analysen og sammenfatning av de sju forskningsartkler førte frem til tre hovedtemaer; bruk av kartleggingsverktøy for vurdering av ernæringsstatus, identifisering av faktorer og tiltak som påvirker matinntak og ivareta pasientensansvar med fokus på personsentrert omsorg. Konklusjon: Studien viser at det å satse på personsentrert tilnæring for å øke pasientenes ernæringsstatus og et positivt og hyggelig spisemiljø, gjerne sammen med pleiere eller pårørende påvirker matinntaket i vesentlig grad. Presentasjon av mat, lukt, variasjon og kulturell tilpasning av mat er faktorer som øker matinntak og apettitt. Individet bør fokuseres på for å sikre den demente hjemmeboende optimal ernæring. Sykepleier bør foreta en systematisk vurdering av ernæringsbehov hos hjemmeboende pasienter ved bruk av ulike kartleggingsverktøy for å idenfifisere og måle ernæringsstatus eller risiko. Regelmessige screeninger og rutinemessig vektkontroll er en enkel og viktig metode. Kunnskap om underernæring og hvordan ernæringssituasjon hos eldre hjemmeboende kunne bedres manglet hos mange deltagere blant personale og ledere i undersøkelsen.
dc.description.abstractABSTRACT Title: How can a nurse help prevent malnutrition in patients with dementia living at home Date : 20.05.21 Authors: Supakan Chauynakon Supervisor(s) Kristin Haugen Keywords Dementia, malnutrition, home care, elderly living at home (3-5) Number of pages/words: 35/ 8790 Number of appendix: 1 Short description of the bachelor thesis: Background: More than 100.000 people in Norway suffer from dementia, and the number is likely to double by 2050. Dementia is a progressive disease that results in cognitive decline so that people are unable to maintain their activities and daily chores . People with dementia are a particularly vulnerable group at risk of malnutrition. Among home dwelling elderly , malnutrition leads to an increased need for follow-up from home care services. Purpose: To gain more knowledge about how nurses can contribute to prevent malnutrition in home dwelling elderly pasients with dementia. Method: A literature study who consists of seven research articles. Both qualitative and quantitative research articles have been used as well as a rewiew. The articles were found with keywords such as : dementia , malnutrition , home care , elderly home rsidents , family caregiver and elderly patient. Results: Analyses and summary of the seven research articles led to three main topics : Use of screening tools for assessing nutritional status , identifying factors and measures that affect food intake and safeguarding the pasients responsibility with a focus on person-sentered care. Conclusion:The study shows that investing in person-centered nutrition to increase patients nutritional status and a positive and pleasant eating environment , often together with caretakers or relatves significantly affects food intake. Presentation of food , smell , variety and cultural adaption of food are factors that increase food intake and appetittis. The individual should be focused on to ensure the dementia dwelling optimal nutrition. Nurses should make a systhematic assessment of ntritional needs in inhibited pasients using various tools to identify and measure nutritional status or risk. Regular screenings and routine control are a simple Nurses should make a systematic assessment of nutritional needs in inhibited patients using various screening tools to identify and measure nutritional status or risk. Regular screenings and routine weight control are a simple and important method. Knowledge of malnutrion and how the nutritional situation en elderly residents could be improved was lacking in many participants among staff and managers in the survey.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med demens?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel