Show simple item record

dc.contributor.advisorFurnes, Merethe
dc.contributor.authorEdquist, Lovise Sveen
dc.contributor.authorMidtli, Kristine Aarnes
dc.contributor.authorKnutsen, Cecilie Kronberget
dc.date.accessioned2021-09-24T19:53:49Z
dc.date.available2021-09-24T19:53:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467756
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782428
dc.description.abstractTittel: Sykepleiers rolle i møte med barn utsatt for fysisk mishandling i nære relasjoner. Dato: 21.05.21 Forfattere: Lovise Sveen Edquist, Kristine Aarnes Midtli, Cecilie Kronberget Knutsen Veileder: Merethe Furnes Nøkkelord: Sykepleier, rolle, fysisk mishandling, barn, sykehistorie, avdekking, rapportering og kunnskap Antall sider/ord: 10 833 Antall vedlegg: 0 Bakgrunn: Fysisk mishandling hos barn er et globalt problem. I møte med barn utsatt for mishandling, er det viktig at sykepleier har kunnskap om tegn og symptomer. De yrkesetiske retningslinjene er sentrale, og hjelper sykepleier til å utføre handlinger som er forsvarlige og moralske. Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning ble endret i 2019 som vektlegger at sykepleiere skal ha innsikt i problemer som vold, og at de kan behandle eller henvise disse pasientene videre. Dette stiller krav til sykepleier i rollen man har i møte med barn utsatt for mishandling. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke og belyse hvilken rolle sykepleier har ved avdekking av fysisk mishandling hos barn i nære relasjoner. Metode: Dette er en litteraturstudie. Data i studien er hentet fra ulike databaser innen helsevitenskap. Relevant faglitteratur, lover og retningslinjer er benyttet. 7 artikler ble inkludert i studien. Resultat: I analyse av de 7 artiklene ble det identifisert 5 hovedtema som belyser problemstillingen vår. Hovedtemaene omhandler: Tegn og sykehistorie, sykepleiers kunnskap, sykepleieutøvelse, verktøy for avdekking og rapportering. Konklusjon: Sykepleiers rolle rundt barn utsatt for mishandling er sammensatt. Forventninger, holdninger og oppgaver er faktorer som påvirker denne. Rollen vår som sykepleier innebærer å kjenne igjen tegn og symptomer, kommunisere med barn og deres foresatte, og rapportere mistanke om mishandling. Økt fokus og kompetanse er viktig i dette arbeidet.
dc.description.abstractTitle: Nurses’ role in child abuse in close relations. Date: 21.05.21 Authors: Lovise Sveen Edquist, Kristine Aarnes Midtli, Cecilie Kronberget Knutsen Supervisor: Merethe Furnes Keywords: Nurse, role, child abuse, children, anamneses, detection, reporting and knowledge Number of pages/words: 10 833 Number of appendix: 0 Background: Physical abuse of children is a global problem. As a nurse it is important to have the knowledge to identify signs and symptoms of physical child abuse. The professional ethics guidelines are important in helping the nurse to practise moral and proper nursing. The regulation of nursing education was changed in 2019 which emphasizes that nurses should have insight in problems such as violence, and knowledge about how to treat or refer these patients. This creates requirements for the nurse when encountering children that experience abuse. Purpose: The purpose of this study is to examine and illuminate the nurses’ role when dicovering physical abuse of children in close relations. Methods: This is a literature study. The data in this study is obtained from several databases within health science. Relevant literature, laws and guidelines were used. 7 articles were included. Result: In the analysis of the 7 articles, 5 main themes were identified that illuminates our issue. The main themes were: Signs and anamneses, the nurses’ knowledge, nursing practise, skills and tools used for identification and reporting. Conclusion: The nurses’ role in child abuse consists of multiple things. Expectations, attitudes and work tasks are factors that influence the nurses’ role. Our role involves identification of signs and symptoms, communication with the child and their legal guardians and reporting of suspicion of abuse. An increased focus and competence are important in this work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiers rolle i møte med barn utsatt for fysisk mishandling i nære relasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record