Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig
dc.contributor.authorDalheim, Synnøve
dc.contributor.authorHilmen, Vilde
dc.contributor.authorLimbodal, Oda
dc.contributor.authorSælen, Jenny Malene Lundervik
dc.date.accessioned2021-09-24T19:53:38Z
dc.date.available2021-09-24T19:53:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467816
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782421
dc.description.abstractBakgrunn: Det viser seg at flere pasienter på sykehjem har en uakseptabel munnhelse. Pasienter med demens har ofte økt behov for hjelp til å utføre munnstell, da det kan være utfordrende å gjennomføre selv. Munnstell er en oppgave som ofte blir forsømt eller glemt. Sykepleier har det daglige ansvaret for å følge opp pasientens helsetilstand. Det er viktig å ha god kunnskap om hvordan man skal utføre munnstell og kunnskap om risiko ved dårlig munnhelse. Dårlig munnhelse kan føre til sykdom og smerter i munnhulen. Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å øke fokus på munnhelse ved sykehjem, spesielt hos pasienter med en demensdiagnose. Vi ønsker å se nærmere på tiltak sykepleiere kan bruke for å fremme godt munnstell og god munnhelse. Metode: I denne oppgaven benyttes det litteraturstudie som metode. Vi har systematisert kunnskap fra forskningsartikler og annen relevant litteratur. Vi endte opp med seks kvantitative artikler, etter å ha utført artikkelsøk i godkjente databaser. Eksempler på søkeord som ble brukt er: “oral health”, “dementia” og “nursing”. Resultat: Ut i fra resultatene i forskningsartiklene har vi funnet tiltak som kan bidra til bedre munnhelse på sykehjem for pasienter med demens. Tiltak som kan bidra til forbedret munnhelse er blant annet; undervisning for å øke kunnskap, tverrfaglig samarbeid, rutiner og kvalitetskontroll. I tillegg kan medikamentell behandling brukes for å redusere utagerende atferd hos pasienter med demens. Konklusjon: Tiltakene skaper fokus og kunnskap rundt munnhelse, som videre fører til bedret munnhelse. Sykepleier har en viktig rolle når det kommer til å sette i gang helsefremmende tiltak og i tverrfaglige samarbeid med tannhelsepersonell og ledelse.
dc.description.abstractBackground: It turns out that several patients in nursing homes have an unacceptable oral health. Patients with dementia do often need help with performing oral care, as it can be challenging. Oral care is a task that often is getting neglected or forgotten. The nurse has the daily responsibility for following up the patient's state of health. It is important to have good knowledge of how to perform oral care and the risks of poor oral health. Poor oral care can lead to disease and pain in the oral cavity. Aim: The purpose of this task is to increase the focus on oral health in nursing homes, especially within patients with dementia. We wanted to investigate different measures that nurses can use to promote good oral care and oral health. Method: In this bachelor's thesis, literature study is used as a method. We have systematized knowledge from research articles and other relevant literature. We chose six quantitative articles, after we performed the article searches in approved databases. Examples of keywords used: “oral health”, “dementia” and “nursing”. Results: Based on the results in the research articles, we have found various measures that can contribute to better oral health in nursing homes for patients with dementia. Measures that can be used to improve oral health are among others; teaching to increase knowledge, collaboration, routines and quality control. Medical treatment can reduce care-resistant behavior among patients with dementia. Conclusion: The measures create focus and knowledge about oral health, which further leads to improved oral health. Nurses have an important role when it comes to initiating health-promoting measures and in the collaboration with dental health personnel and the management.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGod munnhelse fører til bedre livskvalitet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel