Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHamnes, Bente
dc.contributor.authorSkottene, Silje Synnøve
dc.contributor.authorSkjølås, Anna Schlytter
dc.contributor.authorKarlsen, Mari
dc.date.accessioned2021-09-24T19:52:42Z
dc.date.available2021-09-24T19:52:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467777
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782394
dc.description.abstractIntroduksjon: Smerter er den vanligste årsaken til at personer oppsøker helsevesenet. Smertebehandling av rusavhengige er et av de mest utfordrende problemene i klinisk praksis. Det finnes mange antagelser om at rusavhengige manipulerer for å oppnå rus. Hensikt: Å belyse hvordan rusavhengiges behov for smertelindring blir ivaretatt av sykepleiere, i forbindelse med innleggelse på somatisk sykehus på grunn av smerter. Vi ønsker å finne ut hvorvidt ulike forhold kan påvirke sykepleieres møte med denne pasientgruppen, og dermed hvordan disse forholdene kan ha betydning for sykepleierens ivaretakelse av dette behovet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor det er benyttet seks vitenskapelige artikler. Både kvalitative og kvantitative studier ble inkludert. Databasene PubMed, CINAHL og Sykepleien Forskning sin søkefunksjon ble benyttet til å foreta systematiske og strukturerte søk. Søk ble gjort i mars-april 2021. Resultat: Funnene i studiene gjenspeiler at sykepleiere har mangelfull kunnskap når det gjelder smertelindring til rusavhengige pasienter. Det viser seg at det er ulike holdninger blant sykepleierne til pasientgruppen, som kan komme til syne ved at rusavhengige opplever å bli nedprioritert og ignorert. Slike holdninger kan påvirke relasjonen negativt, hvor en konsekvens av dette kan være manglende ivaretakelse av smertelindringen. Funn viser at det kan være hensiktsmessig å benytte seg av smerteteamets kompetanse for å øke sykepleiers kunnskapsnivå. Videre vektlegges forståelse som et viktig element for å forbedre holdninger og oppnå en god relasjon. Konklusjon: Litteraturstudien viser at ulike forhold som kunnskap, holdninger og mellommenneskelige relasjoner kan ha betydning for sykepleiers ivaretakelse av smertelindring til rusavhengige innlagt på somatisk sykehus. Disse forholdene har gjensidig påvirkning på hverandre. På bakgrunn av dette må man som sykepleier fokusere på nevnte forhold for å kunne ivareta pasientens smertelindring.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke forhold kan ha betydning for sykepleiers ivaretakelse av smertelindring til rusavhengige innlagt på somatisk sykehus?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel