Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOdberg, Kristian Ringsby
dc.contributor.authorGjærviken, Therese
dc.contributor.authorTaskerud, Miriam
dc.contributor.authorUlven, Sverre Sveen
dc.contributor.authorØstby, Simen
dc.date.accessioned2021-09-24T19:52:30Z
dc.date.available2021-09-24T19:52:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782389
dc.description.abstractBakgrunn: Sepsis er en alvorlig tilstand med insidens på ca. 20 000 tilfeller per år i Norge. Dødeligheten er høy og eldre er spesielt utsatt på grunn av kateterbruk, komorbiditet, polyfarmasi og redusert evne til å bekjempe infeksjon. Små endringer i helsetilstand hos pasientene oversees ofte på grunn av stort arbeidspress. I tillegg er kompetansen på temaet hos sykepleiere i hjemmetjenesten varierende. Hensikt: Studiens hensikt er å belyse hvilke faktorer som påvirker hjemmesykepleiens evne til å avdekke urosepsis tidlig. Det er også ønskelig å belyse problematikken rundt urosepsis hos hjemmeboende eldre, som mottar hjemmesykepleie. Metode: Litteraturstudien er basert på tre kvantitative studier, to kvalitative studier og en systematisk analyse. Det ble brukt databasene CINAHL Complete, ProQuest og Ovid Medline, som er for helsefag. Resultat: Fire temaer pekte seg ut som faktorer som påvirker hjemmesykepleiens evne til å avdekke urosepsis tidlig. Sykepleiers rolle, risikofaktorer, scoringsverktøy og organisering. Det er behov for økt kompetanse om sepsis og scoringsverktøyene som benyttes for å avdekke sepsis. I tillegg bør alle pasienter knyttet til hjemmesykepleien vurderes i forhold til risikofaktorer for urosepsis. Organiseringen av hjemmesykepleien må endres for at sykepleiere skal evne å avdekke urosepsis på et tidlig stadium. Konklusjon: Det er behov for kompetanseheving rundt sepsis og risikofaktorer, både hos sykepleiere og på ledelsesnivå. Scoringsverktøyene som per nå er tilgjengelig har for lav sensitivitet til at de egner seg for bruk i hjemmesykepleien. Økt fokus på å avdekke sepsis tidlig i sykepleierutdanningen vil på sikt bidra til økt kompetanse på en alvorlig tilstand med høy dødelighet.
dc.description.abstractBackground: Sepsis is a severe condition that occurs approximately 20 000 times annualy in Norway. The mortality rate is high and elderly are more exposed to the condition due to use of catheter, comorbidity, polypharmacy and reduced ability to resist infection. Small changes in the patients’ health condition often goes unnoticed due to high workpressure. In addition to this, the competence on sepsis among nurses in home care nursing are variable. Aim: The aim of this study is to shed light on factors that impact the ability home care nurses have to detect urosepsis. We would also like to shed light on the problem with urosepsis connected to elderly receiving home care nursing. Method: This literature review is based on three qualitative studies, two quantitative studies, and one systematic review. The medical databases CINAHL Complete, ProQuest og Ovid Medline were used in the systematic search for articles. Results: Four themes emerged as factors who impact home care nurses’ ability to early detect urosepsis. Nurses role, risk factors, screening tools and organization. There is need for increased knowledge about sepsis and screening tools in home care nursing. In addition, all patients should be screened for risk factors regarding urosepsis. The organization of the home care nursing also needs to be restructured. Conclusion: The knowledge about sepsis and risk factors among nurses and their leaders needs to be increased. The screening tools available at this point is not sensitive enough and is therefore unsuitable for use in home care nursing. Increased focus on early detection of sepsis in the education of nurses will in the long run contribute to increased knowledge on a severe condition with a high mortality rate.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFaktorer som påvirker hjemmesykepleiens evne til å avdekke urosepsis
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel