Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig
dc.contributor.authorBaardsen, Idunn Personbråten
dc.contributor.authorSætrang, Anna Sukke
dc.contributor.authorÅsegård, Lisbeth
dc.date.accessioned2021-09-24T19:52:28Z
dc.date.available2021-09-24T19:52:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467846
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782388
dc.description.abstractBakgrunn: Parkinson sykdom rammer rundt 500 av Norges innbyggere hvert år, og det er ca. 8000 som til enhver tid er diagnostisert med denne sykdommen. Disse pasientene har et komplekst symptombilde, og er utsatt for blant annet fall, misforståelser, feilernæring og feilmedisinering på grunn av lite kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak rundt sykdommen. Fall hos disse pasientene er ofte en senkomlikasjon forbundet både med symptomer og sykdomsprogresjon. Hensikt: Vi ønsker å danne et bilde av hvilke utfordringer disse pasientene har i forhold til fallrisiko. Videre setter vi et søkelys på hvilke tiltak sykepleiere kan utføre for å redusere denne risikoen. Dette er bakgrunnen for problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere bidra til å redusere fall hos pasienter med Parkinson sykdom boende på institusjon?». Metode: Det er gjennomført en litteraturstudie ved å gjøre artikkelsøk i databaser. Seks artikler har blitt valgt ut, og disse belyser faktorer som kan bidra til å finne et svar på problemstillingen. Resultat: De valgte artiklene viser ulike faktorer som kan bidra til å redusere symptomer, sykdomsprogresjon og fallrisiko. Fire forskjellige faktorer ble identifisert som hovedresultat; medikamenter, søvn, ernæring og trening. Ved bruk av ulike tiltak kan sykepleiere påvirke disse faktorene. Konklusjon: Å finne forskning som fokuserer på direkte tiltak mot fall hos denne pasientgruppen viste seg å være vanskelig. Det kom derimot fram at fallrisikoen blir påvirket av både symptomer og sykdomsprogresjon. Å gi medikamenter til riktig tid viste seg å være avgjørende for god effekt. Søvnkvalitet har innvirkning på motoriske symptomer. Ernæring er en viktig faktor for å begrense sykdomsprogresjon. Riktig trening kan bidra til bedre balanse og koordinasjon.
dc.description.abstractBackground: Parkinson’s disease affects about 500 people in Norway every year, and approximately 8000 people are currently diagnosed with the disease. These patients have a complex composition of symptoms, and are disposed for falls, misunderstandings, malnutrition and wrong medication caused by lack of knowledge about prevention and health promoting interventions. Falls are often a late complication connected to both symptoms and progression. Purpose of the study: We wish to show which challenges that is connects to the risk of falls. We researched which interventions nurses can do to reduce this risk. This ended up with the thesis statement: “How can nurses contribute to reduce fall in patients with Parkinson’s disease living in an institution?”. Method: This is a literature study, completed by referring to researching articles in different databases. Six articles were chosen, all pointing to different factors contributing to an answer of the thesis statement. Result: The chosen articles show different factors contributing to a reduction of symptoms, disease progression and risk of falls. Four different factors were identified as main factors; medication, sleep, nutrition and physical exercise. With different interventions nurses can make a difference in these factors. Conclusion: It was difficult to find research that show interventions pointing directly to reduction of falls in this group of patients. It showed, on the other hand, that the fall risk was influenced by both symptoms and progression. Giving medication on time was crucial to obtain an optimal effect. Quality of sleep impact on motoric symptoms. Nutrition is an important factor to reducing progression of the disease. Correct physical exercise may contribute to improving balance and coordination.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFallreduserende tiltak hos pasienter med Parkinson sykdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel