Show simple item record

dc.contributor.advisorOdberg, Kristian Ringsby
dc.contributor.authorUnnerud, Amalie Dæhli
dc.contributor.authorImsdalen, Inga
dc.contributor.authorAugunsrud, Thea Marie
dc.date.accessioned2021-09-24T19:52:18Z
dc.date.available2021-09-24T19:52:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467804
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782383
dc.description.abstractBakgrunn: I 2019 fikk 34 979 personer i Norge påvist en kreftdiagnose, og 294 855 nordmenn har eller har hatt kreft ved utgangen av samme år. Smerte er vanlig hos kreftpasienter, og samtidig det mest fryktede symptomet. Individuell tilnærming er viktig ved sammensatte kreftsmerter, noe som gjør smertebehandlingen kompleks for sykepleier. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvilke faktorer som har innvirkning på sykepleiers smertebehandling av palliative kreftpasienter. Vi ønsker spesielt å undersøke hvordan sykepleier kan gjøre en god kartlegging og vurdering av kreftpasienten for å behandle smerte i hjemmet. Metode: Metoden i dette litteraturstudiet benytter et kvalitativt design. Det ble utført oversiktssøk i Google scholar og strukturerte søk i databasene PubMed og Medline, hvor seks artikler ble analysert og inkludert i studien gjennom inklusjonskriteriene. I tillegg ble det benyttet relevant fagslitteratur og relevante nettsider. Resultat: Litteraturen peker på fem ulike temaer som er relevant for å ivareta palliative kreftpasienter; sykepleiers faglige kompetanse, smertens kompleksitet, ulike smertekartleggingsverktøy, medikamenthåndtering, trening og kurs. Konklusjon: For å gi best mulig smertebehandling av palliativ kreftpasienter i hjemmet er kunnskap og kompetanse essensielt hos sykepleier. Gjennom systematisk bruk av kartleggingsverktøy og retningslinjer kombinert med en økt kunnskap om smerte, kan sykepleier oppleve trygghet og selvsikkerhet ved smertebehandlingen.
dc.description.abstractBackground: In 2019, 34 979 in Norway were diagnosed with cancer, and at the end of the year, a total of 294 855 people will have been diagnosed with, or already have cancer at the end of the same year. Pain is common for cancer patients, and at the same time the most feared symptom. An individual approach is important in complex cancer pain, which makes the pain management complex for nurses. Aim: The aim of this literature study is to investigate which factors that influence nurses ́ pain management of palliative cancer patients. Specifically, we want to investigate how nurses can do a thorough assessment and evaluation of the cancer patient in order to treat pain at home. Methodology: The methodology used in this literature study is a qualitative design. An overview search was performed in Google Scholar along with structured searches in the databases PubMed and Medline, where six articles were analyzed and included in the study though the inclusion criteria. In addition, relevant academic literature and relevant websites were used. Results: This literature study highlights five themes that are relevant to caring for palliative cancer patients: nurses professional competence, the pain complexity, different pain assessment tools, medication management, training and courses. Conclusion: In order to provide the best possible pain management to palliative cancer patients at home, knowledge and competence are essential for nurses. Through systematic use of pain assessment tools and guidelines combined with an increased knowledge of pain, the nurse can experience security and self-confidence in the pain management.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve" Hvordan kan sykepleiere gi best mulig smertebehandling til palliative kreftpasienter i hjemmet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record