Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorNygård, Anne
dc.contributor.authorRanden, Gunhild Byrbotten
dc.date.accessioned2021-09-24T19:51:46Z
dc.date.available2021-09-24T19:51:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467870
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782368
dc.description.abstractBakgrunn: Det er mange eldre som ønsker å dø i sitt eget hjem, men i Norge er det fåtallet som gjør dette. Pårørende spiller en viktig rolle med god omsorg ved livets sluttfase, men de kan ofte føler seg utrygge. Det er viktig at vi som helsepersonell har god kompetanse slik at informasjon og kunnskap videreformidles til pårørende på rett måte. Dette for at pasienten skal få en verdig avslutning av livet og at pårørende skal føle seg trygge i den palliative omsorgen for sine egne. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å tilegne kunnskap om hva som skal til for at sykepleiere kan trygge pårørende til døende pasienter i hjemmet. Metode: Det er brukt litteraturstudie som metode som er basert på 5 vitenskapelige artikler etter søk i PubMed, Cinahl og Svemed+. I tillegg er det brukt pensum, bøker og nettsider for å finne litteratur. Resultat: Tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon vil skape trygghet for pårørende. Det at hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet trygger også pårørende ved å ta et ansvar for at pasienten skal få dø hjemme. Økonomi og ressurser viser seg å være en utfordring for å skape en god hjemmedød. Noen har også fraværende pårørende som kan gjøre det vanskelig. Kommunen har ansvar for at riktig kompetanse gis og at det tilrettelegges for at pasienten får de hjelpemidlene de trenger for å kunne dø hjemme. Konklusjon: Tverrfaglig samarbeid, god kommunikasjon, informasjon til pårørende og pasient er viktige faktorer for å føle trygghet ved livets slutt i hjemmet. God kompetanse fra sykepleiere til pasient og pårørende er viktig for å skape trygghet og at de skal føle seg trygge som omsorgspersoner til sine nære.
dc.description.abstractBackground: Many elderly people want to die in their own homes. In Norway, only a few does this. Relatives are important around end of live care, but they often feel insecure. It is important that Health workers have good competence, so the information and the knowledge is passed on to the relatives the right way. This way the patient will have a dignified death. Also, the relatives will feel safe around palliative care for their own. Purpose: The purpose of this task is to acquire knowledge about what it takes for nurses to be able to help relatives to feel safe around the dying patient at home. Method: A literature study has been used as a method based on 5 scientific articles after searches in PubMed, Cinahl and Svemed +. We have also used curriculum books and websites to find literature. Result: Interdisciplinary collaboration and good communication will create safety for the relatives. The fact that home nursing is available 24/7 calm`s the relatives by taking responsibility for the patient being allowed to die at home. Finances and resources prove to be a challenge to create good death at home. Some also have relatives far away, which makes it difficult. The community is responsible for ensuring that the right competence is provided, and arrangements are made for the patient to receive the aid they need to be able to die at home. Conclusion: Interdisciplinary collaboration, good communication and information to relatives and patients are important factors in feeling safe at the end of life at home. Good competence from nurses to the relatives and patients is important to create safety for the relatives and for them to feel safe as caregivers to their loved ones.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMuligheten til å få dø hjemme – pårørendes rolle ved livets slutt.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record