Show simple item record

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig Kr.
dc.contributor.authorSkogvang, Nina Silvana
dc.date.accessioned2021-09-24T19:51:41Z
dc.date.available2021-09-24T19:51:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77255139:46858659
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782365
dc.description.abstractIntroduksjon: I mange land, inkludert Norge har det blitt opprettet forskjellige støttefunksjoner for å møte utfordringene med sykere og mer komplekse pasienter på sengepostene. Mobilt akutt team har blitt innført på verdensbasis, og enkelte sykehus har innført mobil intensivsykepleier, Critical Care Outreach sykepleier eller andre støttefunksjoner. På et lokalsykehus i Norge er det opprettet en intensivassistansefunksjon kalt Intass. Intass er et lavterskeltilbud til sengepostene om hjelp til ulike oppgaver, pasientvurdering og prosedyrehjelp. Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut av hvilke erfaringer sykepleiere har med intensivassistansefunksjonen Intass. Metode: Det ble brukt en kvalitativ metode med deskriptivt tilnærming. Spørreskjemaer med åpne spørsmål ble benyttet og sendt til alle sykepleiere og intensivsykepleiere ved intensivavdelingen, medisinske sengeposter og kirurgiske sengeposter. 72 svar kom inn. Manifest innholdsanalyse ble brukt til å analysere dataene. Resultater: Tre temaer kom klart fram igjennom dataanalysen. 1) Intass som en tidsavgrenset, trygghetsskapende intensivassistanse. 2) Uklarhet om retningslinjer og funksjon. 3) Forståelse og respekt i samarbeidet. Det kom fram et fortsatt behov for ordningen, men at det var behov for avklaringer rundt ansvarsområde og begrensninger av hva ordningen skal omfatte. Konklusjon: I denne studien beskrev sykepleiere erfaringer med og meninger om Intassordningen. Resultatet viser at det er behov for at Intass skal bestå. Imidlertid er det behov for avklaring og begrensning av hva ordningen skal gjøre og bestå av, og behov for å lage en prosedyre. Videre er det også behov for videre forskning på liknende ordninger.
dc.description.abstractIntroduction: In many countries, including Norway, various support functions have been set up to meet the challenges of sicker and more complex patients in the wards. Mobile emergency team has been introduced worldwide, and some hospitals have introduced mobile intensive care nurse, Critical Care Outreach nurse or other support functions. An intensive care function called Intass has been set up at a local hospital in Norway. Intass is a low-threshold offer for hospital wards for help with various tasks, patient assessment and procedural help. Purpose: The purpose of the study is to find out what experiences nurses have with the intensive care function called Intass. Method: A qualitative method with a descriptive approach was used. Questionnaires with open-ended questions were used and sent to all nurses and intensive care nurses at the intensive care unit, medical wards and surgical wards. 72 replies were received. Manifest content analysis was used to analyze the data. Results: Three themes emerged clearly through the data analysis. 1) Intass as a time-limited, safety-creating intensive care assistance. 2) Uncertainty about guidelines and function. 3) Understanding and respect of each other. There was a continuing need for Intass, but that there was a need for clarifications regarding the area of responsibility and limitations of what the function should include. Conclusion: In this study, nurses described experiences with and opinions about the Intass function. The result shows that there is a need for Intass to continue. However, there is a need for clarification and limitation of what the function should do and consist of, and a need to create a procedure. Furthermore, there is also a need for further research on similar functions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIntensivassistanse - hvilke erfaringer har sykepleiere og intensivsykepleiere med ordningen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record