Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Øyfrid Larsen
dc.contributor.authorJohnsen, Stine
dc.date.accessioned2021-09-24T19:51:35Z
dc.date.available2021-09-24T19:51:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77255139:46980787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782362
dc.description.abstractSammendrag Norsk Tittel: «Når arbeidshverdagen endres over natten» - En kvalitativ studie om hvordan sykepleiere i akuttmottak opplevde og opplever arbeidshverdagen under Covid-19 pandemien Bakgrunn: Det er lite forskning på sykepleiers opplevelse av arbeidshverdagen under Covid-19 utbruddet i norske akuttmottak. Endringene som ble utført i akuttmottaket, samt endringsviljen og opplevelsen hos personell kan bidra til et verdifullt innblikk i en sykepleiers arbeidshverdag under en pandemi. Sykepleiers rolle og opplevelse under pandemien oppfattes og vektlegges ulikt. På engelsk heter det experience, som kan oversettes til erfaring, eller levd livsverden. Bakgrunnen for å skrive denne oppgaven var for å bli kjent med og sette ord på sykepleierne i akuttmottak sin levde livsverden. Metode: i studien ble beskrivende fenomenologi benyttet for å finne essensen i arbeidshverdagen til sykepleiere i akuttmottak. Det ble utført dybdeintervjuer, som baserte seg på en åpen intervjuguide, kun ledet av noen enkelte spørsmål. Alle intervjuene varte over 30 minutter. Utvalget besto av ni sykepleiere fra forskjellige akuttmottak. Resultat: Hovedtrekkene ved resultatene er endringer i arbeidshverdagen. Disse endringene innebefattet 1) endringer på arbeidsplassen, som omhandlet endring av struktur og arbeidsmåte 2) endringer i arbeidshverdagen, som omhandlet å bli kjent med nye rutiner og rollen som sykepleier under pandemien og 3) endringer i forhold til pasientbehandling, som omhandlet pasientsikkerhet og økende liggetid i akuttmottak. Sykepleierne opplevde stress, ensomhet og uro for pasientbehandling. Avslutning: Sykepleierne har opplevd stor endring i arbeidshverdagen sin. De har ofret mange timer på jobb, og stått i front mot pandemien. Forskningen på temaene har vist at det er store potensialer for å jobbe videre med ulike tema. blant annet resilience, simulering og smittevern.
dc.description.abstractSummary in English Title: «When the workday changes over night» - A qualitative study on how nurses in emergency departments experienced and experience everyday work during the Covid-19 pandemic Background: There is little research on the nurse's experience of everyday work during the Covid-19 outbreak in Norwegian emergency departments. The changes that were carried out in the emergency department, as well as the willingness to change and the experience of personnel can contribute to a valuable insight into a nurse's working day during a pandemic. The nurse's role and experience during the pandemic are perceived and emphasized differently. It is called experience or lived the world of life. The reason for writing this thesis was to get to know and put into words, what the nurses in the emergency room said about their lived life world Method: In the study, descriptive phenomenology was used to find the essence of the working life of nurses in emergency departments. In-depth interviews were conducted, which were based on an open interview guide, led only by a few questions. All the interviews lasted over 30 minutes. The sample consisted of nine nurses from different emergency departments. Results: The main features of the results are changes in everyday work. These changes included 1) changes in the workplace, which dealt with changes in structure and way of working 2) changes in everyday work, which dealt with getting to know new routines and the role of nurses during the pandemic and 3) changes in relation to patient care, which dealt with patient safety and increasing bedtime in emergency departments. The nurses experienced stress, loneliness and anxiety about patient care. Closure: The nurses have experienced a major change in their working lives. They have sacrificed many hours at work and been at the forefront of the pandemic. Research on the topics has shown that there is great potential for continuing to work on various topics. including resilience, simulation and infection control.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Når arbeidshverdagen endres over natten» - En kvalitativ studie om hvordan sykepleiere i akuttmottak opplevde og opplever arbeidshverdagen under Covid-19 pandemien
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record