Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidmark, Anders
dc.contributor.authorSteinsholt, Amund
dc.contributor.authorBerg, Anders
dc.date.accessioned2021-09-24T19:51:22Z
dc.date.available2021-09-24T19:51:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77254816:81631240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782355
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Er det forskjell i bildekvalitet på røntgenfantomer ved bruk av fysisk og virtuelt raster Dato: 13/05-2020 Deltaker(e)/ Amund Steinsholt og Anders Berg Veileder(e): Anders Widmark Evt. Stikkord Bildekvalitet, virtuelt raster, thoraxfantom, CDRAD (3-5 stk) Antall sider/ 41 ord: / 7240 Antall vedlegg: 2 Publiseringsavtale inngått (ja/nei): Nei Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Problemstilling: Er det forskjell i bildekvalitet på røntgenfantomer ved bruk av fysisk og virtuelt raster tatt med samme stråledose? Hensikt: Hensikten er å utforske om bruk av virtuelt raster har forskjeller innen bildekvalitet sammenlignet med fysisk raster, med bakgrunn om virtuelt raster kan fungere som en erstatning i en radiografs hverdag. Metode: Kvantitativ metode hvor et labeksperiment ble gjennomført. «QC Phantom for Digital Chest Radiography» ble benyttet samt CDRAD fantom. Tilsammen ble det tatt 20 bilder på hvert fantom. Thorax-fantom bildene ble evaluert av 3. års studenter ved NTNU Gjøvik hvor de sammenlignet virtuelt- og fysisk raster. Resultat: Resultater er hentet fra eksponeringer tatt på CDRAD-fantom som videre ble prosessert i CDRAD-analyser programvare. Resterende resultater er hentet fra evalueringsundersøkelsen basert på sammenligning av thorax-fantom bilder tatt med fysisk og virtuelt raster. Konklusjon: I studien har vi sett at virtuelt raster gav tilsynelatende bedre bildekvalitet når bildene blir evaluert ut ifra like eksponeringsparametre. Evalueringen gav utslag for favorisering av virtuelt raster ved større endringer i kV og mAs. De tekniske fantomene som ble benyttet i studiet kan ikke gi oss informasjon om klinisk nytteforskjell.
dc.description.abstractABSTRACT Title: Is there a difference in image quality in x-ray phantoms with the use of physical an virtual grids. Date: 13/05-2020 Participants/ Amund Steinsholt og Anders Berg Supervisor: Anders Widmark Employer. Keywords: Image quality, virtualt grid, throraxphantom og CDRAD Number of pages/ 41words: / 7240 Number of appendix: 2 Availibilty(open/confidential)confidental Short description of the bachelor thesis: Topic: Are the differences in image quality in x-ray phantoms with the use of physical and virtual grids taken with the same radiationdose. Goal of study: The goal of the study is to explore if virtual grid possess differences within image quality compared with a physical grid, in order to consider virutal grid as a replacement in a radiographers work. Metode: Quantitative method where a labexperimant has taken place. «QC Phantom for Digital Chest Radiography» and CDRAD phantom was used. Together there was 20 images taken on each phantom. The thorax-fantom images were evaluated by 3.year student from NTNU Gjøvik where the compare virtual and physical grids. Result: Results from the images taken on the CDRAD phantom was furthermore analysed by the CDRAD-analyser. The rest of the result was from the observasionstudy for the thorax images. Taken with physical and virtual grid. Conclusion: This study has shown that virtual grid gave better image quality when the images where evaluated for different exposure values. The evaluation where in favor for virtual grid when the the exposure values with bigger changes in kV and mas. The technical phantoms that were used cannot give us information for clinical use.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEr det forskjell i bildekvalitet på røntgenfantomer ved bruk av fysisk og virtuelt raster?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel