Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorAkerhaugen, Cathrine Hansen
dc.contributor.authorWølstad-Knudsen, Katrine
dc.date.accessioned2021-09-24T19:50:57Z
dc.date.available2021-09-24T19:50:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77256814:80904061
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782345
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Innen ergoterapi er først og fremst teorier og modeller utviklet av representanter fra en privilegert vestlig minoritet. Den vestlige kulturen vektlegger et perspektiv der selvstendighet, uavhengighet, individualiserte intervensjoner, selvpleie og produktivitet er svært dominant. Disse verdiene reflekter ikke nødvendigvis majoriteten av den globale populasjonen. Denne studien utforsker palestinske ergoterapeuter og deres erfaringer i praksis i henhold til politiske, økonomiske og historiske barrierer, men også reguleringer, normer og etiske vurderinger. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke den palestinske ergoterapipraksisen og å samle kunnskap på hvordan den palestinske kulturen og konteksten former deres praksis. Forskningsspørsmål: Hvordan er ergoterapi praktisert og erfart av palestinske ergoterapeuter, og hvordan påvirker de geopolitiske og sosiokulturelle elementene deres praksis? Metode: Seks individuelle intervjuer ble gjennomført med palestinske ergoterapeuter mellom 30 til 54 år. Informantene er lokalisert på Vestbredden, Gaza, Israel og Abu Dhabi. Resultater: Resultatene presenterer konseptet selvstendighet, kultur, ressurser, geopolitiske og sosiokulturelle elementer og teoretisk rammeverk. Resultatene reflekterer også hvordan noen informanter utfordrer nåværende teoretiske modeller og rammeverk som blir brukt innenfor ergoterapeutenes fagprofesjon globalt. Konklusjon: Denne studien har bidratt til å samle kunnskap og innsikt i hvordan Palestinske ergoterapeuter erfarer deres praksis, hvordan praksisen påvirkes av de geopolitiske og sosiokulturelle elementene, daglige barrierer, og hvordan ergoterapeutene bruker de vestlige teorier og modeller for å relatere dem mer til den østlige kulturen. Denne studien har bidratt med et nytt perspektiv og mer kunnskap om ergoterapiyrket i verden, men også opplyst behovet for mer forskning og vitenskap om den østerlige konteksten.
dc.description.abstractIntroduction: Theories and models within occupational therapy are formulated primary by representatives from a privileged Western minority. Western culture and perspective emphasizing client's independence, self-reliance, individualized interventions, self-care, and productivity are dominant. These values do not necessarily reflect on the majority of the global population. This study explores Palestinian occupational therapists, and how they experience their occupational therapy practice regarding political, economic and historical barriers, but also regulations, norms and ethical considerations. Main aim: The main aim of this study is to investigate the Palestinian OT practice and to obtain knowledge of how Palestinian culture and context shape their practice. Research question: How is occupational therapy performed and experienced by Palestinian occupational therapists, and how does the geopolitical and sociocultural elements influence their practice? Method: Qualitative research study with an inductive approach. Six individual interviews were conducted with Palestinian OTs, aged 30 to 54, working in the West Bank, Gaza, Israel, and Abu Dhabi. Results: The Results presents the concept of independence, culture, resources, geopolitical-and sociocultural elements and theoretical frame of reference. The results also reflect how some of the informants’ challenges the current theoretical models and frames of reference being used within the occupational therapy profession worldwide. Conclusion: This study has collected knowledge and insights in how Palestinian OTs experience their everyday practice, how the practice is affected by the geopolitical and sociocultural elements, barriers they experience every day, and how western theories and models are used to make them relate more on to the eastern culture. This study will contribute with new perspective and more knowledge about the OT profession worldwide, but also enlighten the need of more research and science about the eastern world.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvalitativ studie om palestinske ergoterapeuter - i et konflikområde
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record