Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJacobsen, Torbjørn S.
dc.contributor.authorBjerge, Marte
dc.contributor.authorTofte, Stine Saure
dc.date.accessioned2021-09-24T19:50:54Z
dc.date.available2021-09-24T19:50:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77256814:80904079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782343
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er temaet rus og det er blitt sett på hvordan en organisasjon som Blå Kors benytter meningsfull aktivitet i forebygging, behandling og oppfølging. Fokus på meningsfull aktivitet ligger i ergoterapiens kjernekompetanse. Hensikten med oppgaven er å få en bedre forståelse av hvordan ergoterapeuter kan arbeide i rusbehandling hos Blå Kors. Begrepet rus i denne oppgaven omhandler både narkotika og alkohol. Det er sett på hvilke metoder Blå Kors benytter ved undersøkelse av meningsfull aktivitet, hvordan meningsfull aktivitet benyttes og hvordan meningsfulle aktiviteter blir tilrettelagt. Metoden som er benyttet er kvalitativt intervju og fire ansatte fra Blå Kors er blitt intervjuet for å få deres synspunkter på temaet. Internasjonale og nasjonale databaser er benyttet for å finne relevante artikler som inneholder hvordan meningsfull aktivitet og rus kan påvirke hverandre. Sammen med resultatene som er kommet frem under intervjuene, er det benyttet 11 forskningsartikler. Det er tatt hensyn til personvern og informantenes identitet er blitt anonymisert. Blå Kors har flere avdeling og satsinger i Norge. Metodene som blir benyttet for å finne meningsfulle aktiviteter er inngangssamtale, motiverende intervju, sjekklister og nettverkskartlegging. Ansatte bruker seg selv og egne interesser for å motivere til aktivitet, og de legger til rette for at deltakerne skal få prøve ut flere aktiviteter under behandling. I forebyggingsarbeidet er Blå Kors opptatt av at unge mennesker skal ha en rusfri arena hvor de kan oppholde seg, og skape rusfrie relasjoner. Blå Kors har flere tilbud rundt om i Norge. Under behandling ønsker Blå Kors å tilrettelegge for at rusavhengige skal finne aktiviteter som kan erstatte rusen. Blå Kors benytter behandlings-turer og faste aktiviteter både for ADL- og samspillstrening, men også for å skape nettverk og positive opplevelser. I oppfølgingsarbeidet er Blå Kors opptatt av varig rusfrihet gjennom meningsfull aktivitet i nærmiljøet, arbeidstrening og veien tilbake i samfunnet.
dc.description.abstractThis bachelor is based on the theme drugs and how an organization like Blue Cross uses meaningful activity in prevention, treatment and follow-up regarding drugs. Meaningful activity is located in the core of occupational therapy. The purpose is to improve the understanding on how occupational therapists can work in an organization such as Blue Cross, targeting drug abusers. The term drug is used as a reference to both alcohol and narcotics. Methods Blue Cross are using when investigating meaningful activity and how meaningful activity is being adjusted has been studied. Qualitative interview has been the method in this bachelor. Four employees from Blue Cross have been interviewed to get their points of view on the theme. International and national databases have been used to get relevant articles that includes how meaningful activities and drugs can influence each other. The results from the interviews have been put together with eleven articles. Privacy considerations and the identity from informants has been anonymized. Blue Cross have several departments and initiatives in Norway. The methods used to find meaningful activities is; an entrance conversations, motivational interviews, checklists and network scales. Employees uses themselves and their own personal interests to motivate for activity. It is arranged for participants to try out activities while in treatment. The main goal in the preventative work is to create drug-free zones for the youth to hang out in and make drug-free relations. Blue Cross offers multiple activities all around Norway. While in treatment, the participants are encouraged to find new meaningful activities rather than drugs. Blue Cross uses treatment-expedition and settled activities not only for activities of daily living- and interaction training, but to create a network and positive experiences. In follow-up, Blue Cross emphasizes long lasting freedom from intoxication through meaningful activities in local environments, training for work and the path back into the society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMeningsfull aktivitet og rus Hvordan benyttes meningsfulle aktiviteter i behandling av rus hos Blå Kors?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel