Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorLillebrygfjeld, Marte
dc.contributor.authorVedal, Runa Laumann
dc.contributor.authorKöhl, Helene
dc.date.accessioned2021-09-24T19:50:43Z
dc.date.available2021-09-24T19:50:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77256814:80904073
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782338
dc.description.abstractIntroduksjon: Antall eldre øker med årene, og de demografiske endringene fører til at flere lever med aldersrelaterte plager over tid. En aktiv aldring vil være et viktig satsingsområde for å imøtekomme den økende andelen eldre i befolkningen. Nord-Gudbrandsdalen er regionen i Innlandet med svakest aldersbæreevne. Det vil derfor være nødvendig å undersøke hvilke ønsker den aldrende befolkningen har for alderdommen sin, og hvilken betydning helse, aktivitet og omgivelser har for en aktiv alderdom. Hovedfunnene fra studien blir belyst gjennom et forebyggende perspektiv. Metode: Det blir benyttet en kvalitativ tilnærming med individuelle intervjuer som metode. Fem intervjuer ble gjennomført, transkribert og analysert ved bruk av meningsfortetting. Resultater: Hovedfunnene i studien ble fordelt på fire hovedtemaer: ønske om å ivareta god helse, aktivitet og deltakelse, å bli gammel i nåværende bolig og kommunens rolle og tjenester. Det fremkom ulike ønsker rundt en aktiv alderdom, deriblant ønske om å ivareta god helse gjennom fysisk aktivitet og ulike hverdagsaktiviteter. Aktivitet, deltakelse og gode sosiale relasjoner har positiv innvirkning på helse og livskvalitet. Informantene er opptatt av gode sosiale relasjoner, og har en positiv holdning til deltakelse i frivillig arbeid. Avstand blir trukket frem som en utfordring i forhold til deltakelse i meningsfulle aktiviteter og bosituasjon. Mange informanter bor i enebolig, og kan fortsette å bo der med små tilrettelegginger. Likevel ser flere for seg å flytte mer sentralt i alderdommen. Konklusjon: Funnene i studien vektlegger god helse, deltakelse i meningsfulle aktiviteter, forebygging, samt tilrettelegging av omgivelser som viktige faktorer for å oppnå en aktiv alderdom. Det vil videre være behov for en større befolkningskartlegging for å få en bredere forståelse av behovene til den aldrende befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen.
dc.description.abstractIntroduction: The number of older people increases with age, and the demographic changes leads to several people living with age-related disorders over time. Active aging will be an important focus area to meet the increasing population of older people. Nord-Gudbrandsdalen has the weakest age-bearing capacity in Innlandet. It will therefore be necessary to investigate the aging populations wishes for an active aging, and the significance of health, activity and the environment. The main findings will be seen through a preventive perspective of health. Method: A qualitative approach was used with individual interviews as a method. Five interviews were conducted, transcribed and analyzed by using densification of meaning. Results: The main findings of the study were divided into four main themes: desire to maintain good health, activities and participation, aging in current housing and the municipality´s role and services. There were various wishes about an active aging, including a desire to maintain good health through physical activity and everyday activities. Activities, participation and good social relations have a positive impact on health and quality of life. The focus on social relations and a positive attitude towards voluntary work is stated as important by the informants. Distance is highlighted as a challenge in relation to participation in occupations and living conditions. Several of the informants live in a detached house and can continue to live there with small adaptions. Nevertheless, some of them imagined moving closer to the city when they get older. Conclusion: The findings indicate that good health, participation in occupations, prevention and the adaption of the environment as important factors for achieving an active old age. Furthermore, there will also be a need for a farther research to gain a broader understanding of the needs of the aging population in Nord-Gudbrandsdalen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHelse, aktivitet og omgivelser hos en aldrende befolkning : Perspektiver fra Nord-Gudbrandsdalen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record