Show simple item record

dc.contributor.advisorThyli, Bente
dc.contributor.authorNordseth, Tina Elisabeth
dc.date.accessioned2021-09-24T19:50:38Z
dc.date.available2021-09-24T19:50:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:67239863:26468328
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782330
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Medfølelsestretthet rammer yrkesgrupper der det kreves stor evne til empati, innlevelse og omsorg over tid. I sykepleiesammenheng utløses den gjerne ved at en kommer for nær pasienters lidelse, og at en blir syk "av å gjøre jobben". Hensikt: Studiens hensikt er å beskrive sykepleieres erfaringer og opplevelser av medfølelsestretthet i sykehjem og hjemmesykepleie, og uttrykksmåter dette kan få i pasientomsorg. Metode: Kvalitativ studie. Datainnsamling er utført gjennom tre fokusgruppeintervjuer med fjorten sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleie. Data er analysert etter Graneheim og Lundman (2004) sin modell for kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Tre kategorier utgjør tematiseringen i studiens svar på hvordan sykepleiere beskriver erfaringer og opplevelser av medfølelsestretthet i pasientomsorg i sykehjem og hjemmesykepleie; "medfølelsestretthet medfører helseutfordringer", "medfølelsestretthet kan oppstå som følge av ansvars- og oppgaveoversvømmelse" og "sykepleieideal er under press". Konklusjon: Medfølelsestretthet er underkommunisert i sykepleie, og temaet bør i større grad bli tillagt oppmerksomhet i helsevesenet og sykepleierutdanning for å forebygge uheldige konsekvenser for den enkelte yrkesutøver og pasientomsorgen i sykehjem og hjemmesykepleie. Nøkkelord: Medfølelsestretthet, sykepleie, sykehjem, hjemmesykepleie
dc.description.abstractIntroduction: Compassion fatigue affects occupational groups where a great ability for empathy and care over time is required. In the nursing context, it is often triggered by coming too close to patients' suffering, and becoming ill "by doing the job". Purpose: The purpose of the study is to describe nurses` experiences of compassion fatigue in nursing homes and home nursing, and how it can turn out to be expressed in patient care. Method: Qualitative study. Data collection was collected through three focus group with fourteen nurses that work in nursing homes and home nursing. Data are analysed according to Graneheim and Lundman (2004)`s model for qualitative content analysis. Result: Three categories were identified to the study`s response to how nurses describe experiences of compassion fatigue in patient care in nursing homes and home nursing; "compassion fatigue leads to health challenges", "compassion fatigue can occur as a result of responsibility and task flooding" and "nursing ideal is under pressure". Conclusion: Compassion fatigue is under communicated in nursing, and the topic should be given attention in health care and nursing education to prevent unfortunate consequences for the individual professional and patient care in nursing homes and home nursing. Keywords: Compassion fatigue, nursing, nursing homes, home nursing
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan beskriver sykepleiere erfaringer og opplevelser av medfølelsestretthet i sykehjem og hjemmesykepleie? Finnes det, og hvordan kan det komme til uttrykk?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record