Show simple item record

dc.contributor.advisorGansmo, Helen Jøsok
dc.contributor.advisorAune, Margrethe
dc.contributor.authorAune, Karoline Vollan
dc.date.accessioned2021-09-24T18:30:24Z
dc.date.available2021-09-24T18:30:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55926551:21553271
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781809
dc.description.abstractGjennom boligsosialt arbeid skal boligsituasjonen til vanskeligstilte på boligmarkedet forbedres. Denne masteroppgaven utforsker hvordan myndighetene og Husbanken har tilrettelagt for boligsosialt arbeid i perioden 2014 til 2020, og hva vi kan lære av Melhus kommune sitt arbeid med boligplanlegging for mennesker med rus- og/eller psykisk lidelse. For å besvare problemstillingen anvender jeg STS-perspektiver som Innramming og SCOT – Social Construction Of Technology. Masteroppgaven er basert på kvalitativ metode. Datamaterialet består hovedsakelig av intervjuer med fem informanter. Myndighetene har gjennom strategien Bolig for velferd tydeliggjort nasjonale målsettinger som legger føringer for det boligsosiale arbeidet på et nasjonalt nivå, mens Husbanken gjennom Kommuneprogrammet 2016-2020 skal tilrettelegge for at kommunene kan gjennomføre arbeidet. Det er imidlertid kommunene sitt ansvar å fremskaffe bolig og gi oppfølging til beboerne. I analysen finner jeg at kommunene har ulike utgangspunkt for det boligsosiale arbeidet. Kommunenes boligsosiale arbeid avhenger av hvilke avgrensninger og prioriteringer kommunen gjør, samt kommunenes ressurser. Et funn et at kommunene begynte å arbeide mer tverrfaglig etter etableringen av samarbeidet med Husbanken, gjennom Kommuneprogrammet 2016-2020. Når det gjelder Melhus kommune ser det ut til at kommunen har lyktes ved å inkludere tverrfaglighet i sitt boligsosiale arbeid. Det kan være et eksempel på en lokal omsetting av kommunens innrammingsarbeid. Analysen av Melhus kommune viste at kommunens boligplanlegging for ROP-gruppen var et resultat av forhandlinger mellom såkalte relevante sosiale grupper. En gruppe fokuserte på tekniske og materielle løsninger, mens en annen fokuserte på tjenester rundt boligene. Beboerne var en gruppe som hadde egne forventninger og løsningsforslag til boligene. Forhandlingene resulterte i boliger av robust kvalitet. Boligene ble dermed enkle å vedlikeholde, samtidig som de virket helsefremmende for beboerne ved å gjøre beboerne robuste til å takle utfordringer og samfunnet forøvrig. Videre har Melhus kommune ansatt en egen boveileder til beboerne i de robuste boligene, som ser ut til å stabilisere både boligene og beboerne. Til slutt peker jeg på at grunnet Husbankens mellomrolle mellom regjeringen og kommunen, og boveilederens mellomrolle mellom kommunen og beboerne kan muligens statens og Melhus kommunes boligsosiale arbeid betraktes som to sider av samme sak. Mens Husbanken bistår kommunene i å iverksette de materielle rammene skrevet i strategien Bolig for velferd, hjelper boveilederen i Melhus kommune beboerne med å forstå og bruke de materielle rammene som er bygd i tre og metall, altså de robuste boligene.
dc.description.abstractThrough housing and support services the disadvantaged in the housing markets living situation will be improved. This master thesis explores how the authorities and the Norwegian State Housing Bank have prepared for housing and support services in the period between 2014 to 2020, and what we can learn from the municipality of Melhus who has worked on housing planning for people with substance abuse issues and/or mental illness. To answer the research question, I use STS-perspectives such as Framing and SCOT - Social Construction Of Technology. This thesis is based on a qualitative method. The data material consists mainly of interviews with five informants. The authorities have through the strategy Housing for Welfare clarified national aims that lay guidelines for housing and support services at a national level, while the Norwegian State Housing Bank through the municipal programme from 2016 to 2020 helps municipalities to carry out the work. It is the municipal’s responsibility to provide housing and support to the residents. I found that municipalities have different starting points for housing social work, and that the work depends on priorities and resources. A discovery is that the municipalities began to work more interdisciplinary after the establishment of cooperation with the Housing Bank, through the municipal programme 2016-2020. When it comes to Melhus municipality, it looks like the municipality has succeeded by including interdisciplinarity in its housing social work. This may be an example of a local turnover of Melhus municipality framing work. The analyzes of Melhus municipality shown that their housing planning for the ROP-group was a result of negotiations between so-called relevant social groups. One group was focusing on the technical and material solutions, while another group focused on services connected to the residents in the houses. The residents were a group that had their own expectations and solutions. The negotiations resulted in homes of robust quality. The homes became easy to maintain, while they at the same time promoted the health of the residents by making them robust to take on different challenges. Melhus Municipality has hired it’s own housing supervisor for the residents in robust housing, which seems to stabilize both the homes and the residents. Finally, I point out that because of the Housing Bank’s intermediate role between the government and the municipality, and the housing supervisor’s intermediate role between the municipality and the residents, these two actors housing social work may possibly be regarded as two sides of the same case. While the Housing Bank’s assists the municipalities in implementing the material frameworks written in the strategy Housing for Welfare, the housing supervisor in the municipality of Melhus, helps the residents with understanding and using the material frameworks built in wood and metal, which is the robust housing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRobuste boliger: En kvalitativ studie av prosessen med utforming av boliger for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record