Show simple item record

dc.contributor.advisorHavnen, Audun
dc.contributor.advisorHagen, Roger
dc.contributor.authorChristiansen, Sandra Riis
dc.date.accessioned2021-09-13T16:20:16Z
dc.date.available2021-09-13T16:20:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:65731347:10006367
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776109
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractPsykoselidelser kan være en stor emosjonell belastning for dem som rammes og deres pårørende. Den anbefalte psykologiske behandlingen for psykoselidelser er kognitiv atferdsterapi (KAT). Dersom man sammenligner det teoretiske grunnlaget ved KAT til den nyere transdiagnostiske behandlingsformen metakognitiv terapi (MCT), er det både likheter og forskjeller som vil påvirke den psykologiske behandlingen. KAT fokuserer på tankeinnhold. Vrangforestillinger og auditive hallusinasjoner blir forstått gjennom to kognitive modeller, som forklarer symptomene som alvorlige vansker med informasjonsprosessering. Ved behandlingen av disse symptomene er målet at pasienten skal kunne nyansere fortolkningen av sine opplevelser slik at de fører til mindre ubehag. MCT derimot fokuserer på tankeprosessene. Dysfunksjonelle meta-antakelser aktiverer et mønster av uhjelpsomme selvreguleringsprosesser, som bekymring og trussel-monitorering, som forlenger ubehaget. For å bryte opp i dette mønsteret går terapien ut på å endre bakenforliggende metakognitive antakelser, i stedet for å utfordre innholdet i tankene. Begge terapiene har som mål å redusere ubehaget hos pasienter med psykoselidelse. KAT tilbyr en forklaringsmodell med utfyllende kasusformulering og forsøker å redusere realitetsbristen. Dette innebærer at pasienten må være åpen om innholdet i symptomene sine, som kan være problematisk med denne pasientgruppen, hvilket kan gjøre MCT et tenkelig alternativ. Det er imidlertid et behov for mer forskning for å kunne si hvorvidt MCT er en effektiv potensiell erstatter. Verken KAT eller MCT er derimot mulig uten en viss grad av kognitiv innsikt, som er en vanlig svekkelse ved psykoselidelser.
dc.description.abstractPsychotic disorders are a substantial emotional burden for those affected and their surroundings. The recommended psychological treatment for psychotic disorders is cognitive behavioural therapy (CBT). When comparing the theoretical basis of CBT to that of the newer transdiagnostic metacognitive therapy (MCT), there are both similarities and differences which influence the treatment of psychotic disorders. CBT has a focus on the content of thinking. Delusions and auditory hallucinations are understood through two cognitive models, that explain these symptoms as severe information processing errors. In the treatment of these symptoms the main goal is to nuance the patients’ interpretations of their experiences to reduce distress. In comparison, the transdiagnostic MCT focuses on thinking processes. Dysfunctional metacognitive beliefs trigger a pattern of unhelpful self-regulatory processes, such as worry and focusing on threat, which prolong distress. To disrupt this pattern, the treatment consists of changing the underlying metacognitive beliefs. Both therapies aim to reduce distress in patients with psychotic disorder. A comprehensive case formulation is provided with CBT, and its interventions intend to increase contact with reality. CBT requires a willingness to discuss the content of one’s symptoms, which may be reduced, making MCT another option for treatment. More research is needed to say whether MCT is an effective alternative. Neither CBT nor MCT is possible however without a certain degree of cognitive insight, a common impairment in psychotic disorder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykologisk behandling ved psykoselidelse: En teoretisk sammenligning av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record